betisorProcurorul Adriana Beţişor a depus o sesizare la Consiliul Coordonator al Audiovizualului în privinţa postului de televiziune Jurnal TV. Aceasta a fost examinată în cadrul şedinţei de astăzi a CCA.

În sesizare, Adriana Beţişor s-a plâns că ar fi fost defăimată în cadrul emisiunii „Ora de Ras” de la Jurnal TV şi cere dezminţiri.

În cadrul şedinţei, raportorul a menţionat că Direcţia Monitorizare TV a urmărit emisiunea „Ora de Ras”, dar nu a atestat derogări de la prevederile Codul Audiovizualului.

Mai mult, procurorul intenţio­nează să cheme în jude­cată Zia­rul de Gardă. „Con­si­de­răm că săp­tămâ­na­lul de inves­ti­ga­ţie Zia­rul de Gardă desfă­şoară împo­triva dnei Beţi­şor Adri­ana (per­soana care deţine o pozi­ţie soci­ală şi pro­fe­sio­nală deo­se­bit de res­pec­ta­bilă în cadrul orga­ne­lor Pro­cu­ra­tu­rii) o cam­pa­nie viru­lentă de deni­grare, afec­tând grav drep­turi nepa­tri­mo­ni­ale apa­rţinând ei”, se menţio­nează în cere­rea pre­a­la­bilă.

Precizăm că ZdG a realizat anterior o investigaţie despre cariera, averea şi dosarele Adrianei Beţişor. „În 2015, Adri­ana Beţi­şor, pro­cu­rora care, la 30 de ani încă neîm­pli­niţi, a reu­şit cea mai răsu­nă­toare con­dam­nare din isto­ria R. Mol­dova, cea a unui ex-premier, s-a căsă­to­rit cu şeful inte­ri­mar al Dire­cţiei Anti­fra­udă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, ajuns în fun­cţie la mai puţin de un an de la reţi­ne­rea în fla­grant a fos­tu­lui şef al aces­tei dire­cţii. Întâm­plă­tor sau nu, din gru­pul de pro­cu­rori care s-au ocu­pat de acel dosar, la etapa ini­ţi­ală, a făcut parte şi Adri­ana Beţi­şor. La nuntă, cei doi soţi fun­cţio­nari au adu­nat nu mai puţin de un milion de lei (!), sau, mai exact, 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 de mii de lei. Tot în 2015, acu­za­toa­rea de stat a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil nou, Skoda Octa­via, fabri­cat în ace­laşi an”, se spune în articolul din Ziarul de Gardă.

În octom­brie 2014, Adri­ana Beţi­şor a ajuns în atenţia mem­bri­lor Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI) după ce un cetă­ţean, Vla­di­mir Ţur­can, a sesi­zat insti­tu­ţia, menţionând că aceasta nu ar fi indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2013 „careva con­turi ban­care şi bonuri patri­mo­ni­ale”. Doar că, veri­fi­că­rile efec­tu­ate de mem­brii CNI nu au demon­strat diver­genţe impor­tante între bunu­rile decla­rate şi cele deţi­nute de pro­cu­rora Beţi­şor.

Tot Ziarul de Gardă a scris şi despre casa de milioane a familiei Beţişor. În decem­brie 2015, părinţii procu­ro­rei Adri­ana Beţi­şor, care locu­iesc în comuna Cuh­neşti, raionul Glo­deni, au cum­pă­rat o casă cu două nive­luri, fina­li­zată în pro­porţie de 84%, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Ser­ghei Beţi­şor, tatăl celei mai medi­a­ti­zate pro­cu­rore, este pădu­rar la Rezer­va­ţia Natu­rală „Pădu­rea Domnească” şi pri­meşte un sala­riu ofi­cial de la stat de doar câteva mii de lei pe lună, iar mama ei, Sil­via, este cas­nică. „E o casă a mem­bri­lor fami­liei”, susţine Adri­ana Beţi­şor.

Amintim că procurorul Adriana Beţişor a fost vizată şi în alte scandaluri. Aceasta a fost surprinsă ieşind din biroul judecătorului de instrucţie Ghenadie Pavliuc, cu puţin timp înainte de pronunţarea deciziei pe cazul ex-deputatului democrat Valeriu Guma. Atunci, ea a fost scoasă basma curată, iar Inspecţia Judiciară a declarat că procurorul Adriana Beţişor nu are nicio legătură cu dosarul fostului deputat Valeriu Guma şi s-a aflat legal în biroul magistratului Ghenadie Pavliuc cu câteva ore înainte ca acesta să pronunţe decizia în cazul cu pricina.

Sursa:jurnal.md

(36 accesari)