CSM renunţă la controversata iniţiativă de anonimizare a hotărârilor judecătoreşti şi adoptă varianta propusă de CSJ; Ce prevede noul Regulament

Imagine implicită

Consiliul Superior al Magistraturii a renunţat la controversata iniţiativă de anonimizare a hotărârilor judecătoreşti şi a aprobat regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti, propus de Curtea Supremă de Justiţie.

Astfel, dacă regulamentul propus de CSM prevedea anonimizarea identităţii tuturor persoanelor fizice în toate hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul web al instanţelor, atunci regulamentul aprobat astăzi, elaborat de CSJ, exclude acest lucru. Astfel, anonimizarea se va face doar atunci când o impun interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiţiei.

Regulamentul mai prevede că toate hotărârile judecătoriilor şi ale Curţilor de Apel se publică pe portalul naţional al instanţelor de judecată după introducerea acestora în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina ei web după ce este parcursă aceeaşi etapă.

Totodată, accesul la hotărârile judecătoreşti publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti este gratuit şi anonim şi nu presupune nicio formă de înregistrare.

Precizăm că astăzi mai mulţi  jurnalişti, avocaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile au protestat la CSM faţă controversata iniţiativă de anonimizare a hotărârilor judecătoreşti. Asta după ce ieri 70 de jurnalişti şi instituţii de presă au adresat ieri un apel către CSM, în care cereau instituţiei să renunţe la iniţiativa care afectează grav transparenţa sistemului judecătoresc şi limitează accesul la informaţii de interes public.

„Aceasta va împovăra semnificativ jurnalismul de investigaţie şi va face imposibilă găsirea de către public a hotărârilor judecătoreşti în cauzele de rezonanţă şi a informaţiilor despre modul de examinare a acestor cauze. Aceasta vă reduce şi mai mult încrederea în justiţie. Promovarea şi eventuala votare a acestui Regulament are loc contrar angajamentelor asumate în luna august 2017 de către conducerea CSM, care s-a angajat să revizuiască prevederile problematice ale regulamentului cu implicarea reprezentanţilor societăţii civile şi a jurnaliştilor”, se spune în apelul jurnaliştilor.

Anterior, mai multe organizaţii ale societăţii civile au expediat anterior în adresa CSM mai multe recomandări pentru îmbunătăţirea Regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor. Niciuna din acele recomandări nu au fost acceptate în proiectul propus pentru votare.

În apel se spunea că poziţia Curţii Supreme de Justiţie în acest caz, care a elaborat propriul proiect de regulament, urmează logica celor mai bune practici comparate şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Organizaţiile semnatare au recomandat utilizarea regulamentului CSJ drept bază pentru următoarele discuţii în cadrul grupului de lucru creat pentru îmbunătăţirea regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti, cu îmbunătăţirea prevederilor acestui regulament în partea ce ţine de definirea mai exactă a categoriilor de hotărâri care pot sau nu pot fi publicate pe portalul instanţelor, precum şi stabilirea principiului conform căruia nepublicarea şi depersonalizarea hotărârilor reprezintă o excepţie şi nu regula.

Vedeţi mai jos Regulamentul adoptat astăzi:

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie (în continuare, „Regulamentul”) stabileşte modul şi procedura de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul web naţional al instanţelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.

2. Conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, hotărârile judecătoriilor şi ale curţilor de apel se publică pe portalul web naţional al instanţelor de judecată. Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web a acestei instanţe.

3. Publicarea hotărârilor judecătoreşti contribuie la realizarea principiului echităţii proceselor judiciare şi urmăreşte asigurarea accesului liber la informaţii al cetăţenilor şi transparentizarea activităţii instanţelor de judecată.

4. Condiţia publicării hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie poate fi limitată în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când o impun interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiţiei.

5. Publicarea hotărârilor judecătoreşti se face în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, inclusiv cu Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, cu Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 11 mai 2000, cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, precum şi cu prezentul Regulament. Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi/sau jurisprudenţa lor interpretativă prevăd o altă soluţie decât cea prevăzută de actele normative naţionale enumerate şi decât cea prevăzută de prezentul Regulament, au prioritate tratatele internaţionale şi/sau jurisprudenţa lor interpretativă.

II. TERMENI UTILIZAŢI

6. În sensul prezentului Regulament, sunt definite următoarele noţiuni:

– portalul naţional al instanţelor de judecată – un complex tehnic de program ce permite integrarea şi oferirea de informaţii obţinute din diferite surse externe şi care asigură publicarea hotărârilor judecătoreşti;

– pagina web a Curţii Supreme de Justiţie – o resursă aflată în spaţiul web din Internet care permite integrarea şi oferirea de informaţii obţinute din diferite surse externe şi care asigură publicarea hotărârilor judecătoreşti ale Curţii Supreme de Justiţie;

– Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor – un registru electronic care cuprinde totalitatea informaţiilor documentate în mod automatizat cu privire la dosare/materiale şi alte acte procesuale parvenite spre examinare la instanţele de judecată;

– hotărâre judecătorească – orice act al instanţei judecătoreşti, emis de către judecătorii din instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova, prin care se soluţionează fondul cauzei;

– date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

– subiect al datelor cu caracter personal – o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– anonimizare – procesul de criptare sau de înlăturare a numelui unei persoane fizice din hotărârea judecătorească, astfel încât aceasta să rămână anonimă;

– ascunderea datelor – modificarea altor date cu caracter personal decât numele persoanei în hotărârea judecătorească de o manieră care să nu permită cunoaşterea acestora de către public;

– registrator de sistem – persoană împuternicită cu atribuţii de introducere, modificare, radiere şi/sau generare a informaţiilor în sistemele informaţionale.

III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXISTENŢEI PORTALULUI INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ ŞI A PAGINII WEB A CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

7. Scopul existenţei portalului instanţelor naţionale de judecată şi cel al existenţei paginii web a Curţii Supreme de Justiţie îl constituie susţinerea unui mediu informaţional virtual şi accesibil pentru cetăţeni.

8. Informaţiile publicate pe portalul instanţelor naţionale de judecată şi pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie includ lista cauzelor fixate pentru judecare, hotărârile instanţei de judecată, citaţiile în faţa instanţei şi alte informaţii relevante pentru justiţiabili.

9. Lista cauzelor fixate pentru judecare se publică pe pagina web a instanţei judecătoreşti, precum şi într-un loc accesibil publicului cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei de judecată, indicându-se numărul dosarului, numele judecătorului (judecătorilor) care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, numele sau denumirea părţilor, obiectul cauzei, precum şi date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată. Informaţiile referitoare la lista cauzelor fixate pentru judecare vor fi radiate de pe pagina web după desfăşurarea şedinţei de judecată.

IV. PUBLICAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI

10. Toate hotărârile judecătoriilor şi ale Curţilor de Apel se publică pe portalul naţional al instanţelor de judecată după introducerea acestora în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina ei web după ce este parcursă aceeaşi etapă.

11. Accesul la hotărârile judecătoreşti publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti este gratuit şi anonim şi nu presupune nici o formă de înregistrare.

12. Textul hotărârii judecătoreşti se publică pe pagina web într-un format care asigură protejarea informaţiilor de distrugerea sau de modificarea acestora.

V. PROCEDURA DE PUBLICARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI

13. Autoritatea responsabilă pentru prelucrarea automatizată de date şi pentru asigurarea accesibilităţii hotărârilor judecătoreşti pe portalul instanţelor naţionale de judecată este instituţia contractată anual pentru asigurarea mentenanţei Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Această autoritate este obligată să respecte indicaţiile în materie ale Consiliului Superior al Magistraturii. Ea va asigura, în mod permanent, posibilitatea căutării hotărârilor judecătoreşti după numele părţilor şi se va îngriji să garanteze transparenţa maximă a hotărârilor judecătoreşti, prin implementarea celor mai noi şi mai practice modalităţi de căutare a informaţiilor conţinute de acestea. Curtea Supremă de Justiţie asigură prelucrarea automatizată de date şi accesibilitatea hotărârilor ei judecătoreşti pe pagina sa web.

14. La nivel de instanţe, sunt responsabili de publicarea hotărârilor judecătoreşti judecătorii şi asistenţii judiciari. Aceştia din urmă au calitatea de registrator de sistem şi acţionează sub supravegherea judecătorilor.

15. În contextul art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească şi a prezentului Regulament, asistenţii judiciari sunt obligaţi să introducă hotărârea judecătorească în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor şi să o înregistreze cu statut final, precum şi să anonimizeze numele şi să ascundă celelalte date cu caracter personal din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti în toate cazurile prevăzute de prezentul Regulament.

16. Judecătorii sunt obligaţi să-i verifice pe asistenţii judiciari în activitatea lor de publicare a hotărârilor judecătoreşti.

17. Hotărârile judecătoreşti pronunţate de judecătorii şi de curţile de apel sunt transferate din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pe portalul unic al instanţelor de judecată, în regim real.

18. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele examinate în camera de consiliu (şedinţă „închisă”) sau în şedinţă secretă se plasează integral în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, dar se publică pe portalul instanţelor naţionale de judecată sau pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie în modul următor:

a) dacă este vorba de cauze penale, contravenţionale, civile sau de alt tip judecate astfel în vederea protejării interesului moralităţii, minorilor sau a vieţii private a părţilor la proces, numele celor afectaţi prin prisma acestor valori şi interese va fi anonimizat întotdeauna;

b) dacă este vorba de cauze penale sau contravenţionale judecate astfel în vederea protejării interesului moralităţii, a minorilor sau a vieţii private a părţilor la proces, numele autorilor, al instigatorilor sau al complicilor nu va fi anonimizat în niciun caz, chiar dacă autorii, instigatorii sau complicii sunt minori;

c) dacă este vorba de cauze judecate astfel în vederea protejării ordinii publice ori a securităţii naţionale într-o societate democratică sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiţiei sau secretului comercial, părţile din hotărâre a căror publicare ar afecta aceste interese vor fi ascunse;

d) dacă este vorba de cauze judecate astfel în vederea protejării ordinii publice ori a securităţii naţionale într-o societate democratică sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiţiei, numele părţilor şi/sau al persoanelor a căror publicare ar afecta aceste interese va fi anonimizat întotdeauna.

Judecătorul poate decide astfel din oficiu sau la sesizarea uneia dintre părţi.

19. Încheierile judecătoreşti nu se publică pe portalul naţional al instanţelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie, cu excepţia celor prin care se soluţionează fondul unei probleme. Încheierile judecătoreşti care se publică pe portalul naţional al instanţelor de judecată sau, după caz, pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie, sunt supuse aceluiaşi regim stabilit de prezentul Regulament pentru hotărârile judecătoreşti.

20. În hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul naţional al instanţelor de judecată sau pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie, numele părţilor la proces nu va fi anonimizat în niciun caz, cu excepţia situaţiilor prevăzute de punctul 18 al prezentului Regulament. Vor fi anonimizate întotdeauna numele minorilor şi numele patronimic al persoanelor, cu excepţia proceselor penale sau contravenţionale, unde numele minorilor care au calitatea de autor, instigator sau complice nu va fi anonimizat. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul şi data naşterii persoanelor, domiciliul şi/sau reşedinţa acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum şi alte date, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

21. Nu vor fi anonimizate/ascunse în nici un caz informaţiile despre instanţă sau completul de judecată, grefier, procuror, agentul constatator, mediator, executorul judecătoresc, notar şi avocat. Nu va fi ascunsă în nici un caz denumirea persoanelor juridice.

22. Anonimizarea numelui persoanelor prevăzute la punctele 18 şi 20 din prezentul Regulament, precum şi ascunderea celorlalte date cu caracter personal existente în hotărârile judecătoreşti ale judecătoriilor şi ale curţilor de apel au loc prin intermediul modalităţii speciale existente în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Anonimizarea numelui şi ascunderea celorlalte date cu caracter personal existente în hotărârile judecătoreşti pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie va fi făcută de către asistentul judiciar. Ca urmare a anonimizării numelui şi a ascunderii automatizate sau, după caz, manuale a celorlalte date cu caracter personal existente în hotărârile judecătoreşti, judecătorul şi asistentul judiciar vor verifica textele acestora pentru a se convinge de corectitudinea acestui proces.

23. Datele cu caracter personal existente în hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul naţional al instanţelor de judecată sau pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament, cu excepţia numelui părţilor, vor fi ascunse la cererea subiectului de date cu caracter personal. Cererea privind ascunderea datelor cu caracter personal conţinute de hotărârile judecătoreşti, cu excepţia numelui părţilor, se depune la sediul instanţei care a pronunţat hotărârea judecătorească.

24. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele responsabile răspund în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

VI. DISPOZIŢII FINALE

25. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa:jurnal.md