Jurnalistul Vasile Năstase, AMENINȚAT. Sesizare publică

Imagine postare

Președintelui Republicii Moldova 

Prim-ministrului Republicii Moldova
vasile-214x165Procurorului General al Republicii Moldova
Ministrului de Interne al Republicii Moldova
Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova

În atenţia:

Ambasadei SUA in Republica Moldova
Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii în Moldova
Ambasadei Germaniei în Republica Moldova
Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova
Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova
Transparensy international Moldova
Mass-media din Republica Moldova

SESIZARE PUBLICĂ

Astăzi, 15 iulie 2013, la orele 10 și 32 de minute, am primit la telefonul mobil un sms cu următorul conținut:

Termină cu articolele tale că altfel te vom termina cu tot cu glas și jurnal.”

Mesajul de mai sus a parvenit de la un număr de telefon celular, identificabil, pe care nu-l reproduc în speranța că instituțiile statului, după ce vor ieși din captivitate, se vor autosesiza și vor întreprinde măsurile investigative ce se impun pentru a detecta persoana sau persoanele în cauză.

Consider că această amenințare este una reală, ținînd cont de faptul că activitatea mea de jurnalist din ultimul timp s-a axat în principal pe demascarea mafiei criminale din structurile politice ale statului, dar, în special, din sistemul judecătoresc, aservit și capturat de oligarhia care conduce de facto Republica Moldova.

Prima mea reacție la această amenințare a fost una de trecerere cu vederea, consultînd colegii, însă, am decis să o fac publică pentru a atrage atenția asupra pericolului în care activează mass-media din Republica Moldova, și cum materialele despre crimele comise de șefii mafiei oligarhice deranjează în măsura în care mi se cere imperativ să renunț la practicarea meseriei și la a-mi face onest datoria de slujitor al condeiului.

Mai mult decît atît, această decizie de a face publică amenințarea directă de mai sus a fost influențată de faptul că, recent, analistul politic Bogdan Țîrdea, unul dintre experții titrați în problematica structurilor criminale și oligarhice din Republica Moldova a primit un mesaj de același gen, în care, de asemenea, era amenințat cu moartea. Nu am auzit ca societatea civilă, presa, darmite instituțiile abilitate să ia atitudine, să intervină și să facă lumină în acest caz de-a dreptul ieșit din comun!

Coroborate cu realitatea și capacitățile criminalilor politici, aceste fapte dovedesc clar că viața jurnaliștilor din Republica Moldova este într-un real pericol. Că o răzbunare în stil mafiot, de vendeta, e posibilă oriunde și oricum.

Sunt conștient de faptul că fiecare om născut pe această planetă este, încă din fașă, dator cu o moarte. Cu o moarte în fața lui Dumnezeu, nu în fața criminalilor care au uzurpat această țară, nu în fața lichelelor care au capturat instituțiile statului, care zilnic și mereu jefuiesc prin scheme oligarhice criminale avuția acestui stat, a persoanelor private, implicînd în structurile sale justiția și organele coercitive ale sistemului.

Totodată, vreau să trag un semnal de alarmă și să atenționez instituțiile internaționale că această monstruoasă coaliție a întrecut orice limite și acest mesaj de amenințare, indiferent de la cine și de unde a venit, este în realitate pe contul și răspunderea morală și juridică a întregii guvernări, care zi de zi încurajează și sprijină criminalii, acordîndu-le distincții de stat, promovîndu-i în funcții cheie și decidente, dîndu-le de înțeles că orice crimă ar comite, nimeni dintre făptuitori nu va fi tras la răspundere.

Voi continua să-mi fac datoria în continuare cu mai multă abnegație, cu mai multă implicare, dezvăluind zi de zi crimele pe care le comite acest sistem mafiotizat, această mașină a statului captiv pentru care nu există nici limite legale, nici limite morale, în care deviza lui fățișă e sîngele și banul.

15 iulie 2013, Chişinău.

Vasile Năstase, jurnalist

***

Varianta în engleză

To
President of Moldova
Prime Minister of Moldova
Prosecutor of the Republic of Moldova
Minister of Internal Affairs
Minister of Justice of the Republic of Moldova

Copy
U.S. Embassy in Moldova
United Kingdom Embassy in Moldova
German Embassy in Moldova
EU Delegation in Moldova
Council of Europe Office in Moldova
Union of Journalists in Moldova
Transparency International Moldova
Mass media from Moldova

PUBLIC NOTIFICATION

Today, July 15, 2013, at 10:32 am, I received a message at my mobile phone as follows:

“Stop your articles because otherwise we will kill you!”

The above message was received from a cell phone number, identifiable, I will not reproduce it in hopes that the state institutions after they come out of captivity, they will take notice and undertake the necessary investigative measures.

I believe that this threat is real, considering the fact that my lately journalist work focused primarily on exposing criminal mafia from political structures of the state, especially from the judiciary system, who is caught by oligarchy, that`s leading de facto Republic of Moldova.

My first reaction to this threat was to pass it over, but, after consulting colleagues, however, I decided to make it public. I want to draw attention to the danger in which the Moldovan media is, and how stories about crimes committed by mafia mind so powerful that I am asked to give up practicing my profession.

Moreover, the decision to make public the above direct threat was influenced by the fact that recent, political analyst Bogdan Ţîrdea, one of the experts on the issue of criminal structures that captured Moldova, received a similar message, and also was threat of death. I did not heard that civil society, mass media or relevant institutions to take action and to solve this case!

If we put all this facts together and the political criminals capabilities, these facts clearly show that the life of journalists in Moldova is in real danger. That a Mafia-style revenge for vendetta, it’s possible anywhere and anyhow.

I am aware that every born on this planet owes a death. Owes a death to God, not to the criminals who have usurped this country and not to the state institutions criminals.

Also, I want to pull the alarm and warn the international institutions that this monstrous coalition exceeded all limits and this message of threat, no matter who and where it came from, it really is on their account.

I will continue to do my duty, with more involvement, revealing the daily crimes committed by this mafia system, which has the slogan: blood and money.

Vasile Nastase, journalist