logo_pldm (1)PLDM a făcut public proiectul noului acord de coaliție. Vicepreședinta PLDM, Liliana Palihovici a anunțat că partidul său va negocia cu Partidul Democrat și grupul liberalilor reformatori conduși de Ion Hadârcă. Liderul PLDM Vlad Filat s-a întâlnit deja Marian Lupu și Ion Hadârcă.

Vedeți mai jos textul acordului.

PROIECT

ACORD POLITIC

privind constituirea şi funcţionarea în Republica Moldova a

Coaliţiei Pro-Europene de Guvernare

 

Prin prezentul Acord politic, părțile semnatare:

….

 1. Realizînd necesitatea unei guvernări stabile şi eficiente, în baza coalizării forţelor responsabile din Parlament, capabile să ajungă la compromis în interesul national;
 2. Angajîndu-se să concretizeze procesul de reforme prin eliminarea tuturor constrîngerilor identificate în procesele de guvernare anterioare, la nivelul procesului administrativ şi de comunicare;
 3. Angajîndu-se să asigure o guvernare stabilă şi eficientă pentru Republica Moldova pînă la următoarele alegeri parlamentare ordinare, susţinută de o majoritate funcţională în Parlament 

 

constituie Coaliţia Pro-Europeană de Guvernare, în baza principiilor şi prioritatilor stabilite în acest Acord care vizează organizarea şi mecanismele de funcţionare.

 

Principii de formare a Coaliţiei

 1. Constituirea unei guvernări stabile este determinată de aşteptările tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, de necesitatea de a asigura o guvernare funcţională şi de a îmbunătăţi mecanismele de guvernare, care să permită asigurarea unei dinamici mai mari în procesul de realizare a reformelor.
 2. Refacerea unei majorităţi parlamentare este de o importanţă vitală pentru interesele naţionale ale Republicii Moldova, care revendică de urgenţă învestirea unui nou Guvern Pro-European şi sprijinirea Programul său de activitate de către o majoritate parlamentară stabilă şi responsabilă.
 3. Coaliţia de guvernare Pro-Europeană consideră continuarea cursului strategic de integrare europeană a Republicii Moldova drept prioritate națională. Eforturile actualei coaliții vor fi îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor curente și imediate: semnarea Acordului de asociere cu UE, crearea Zonei de comerț liber și asigurarea deplasării fără vize în spațiul UE pentru toti cetățenii Republicii Moldova.  În procesul de integrare europeană, Coaliția va pune accentul prioritar pe dezvoltarea continuă a Republicii Moldova, avînd la bază drepturile omului, asigurarea bunăstării populaţiei, stimularea economiei şi a investiţiilor. De asemenea, Coaliţia va continua dezvoltarea parteneriatelor strategice cu UE, România, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă, dar şi a relaţiilor reciproc avantajoase cu alte state ale lumii.
 4. Principiile de bază ale coaliţiei sînt: respectarea drepturilor şi libertăţilor omului; supremaţia legii şi independenţa justiţiei; combaterea corupției; neadmiterea subordonării instituţiilor statului intereselor de partid; responsabilitatea față de modernizarea social-economică a ţării; dezvoltarea durabilă prin afirmarea competiţiei corecte în cadrul unei veritabile economii de piață; implementarea respectului, toleranţei şi a altor principii  democratice.
 5. Principiile speciale în funcționarea Coaliției Pro-Europene de Guvernare sînt: unitatea eforturilor în vederea implementării programului de guvernare şi asigurarea interesului naţional; respectarea principiului transparenţei.

Organizarea Coaliţiei

 1. Coaliţia Pro-Europeană de Guvernare este o asociaţie politică, constituită de către părțile semnatare și entitățile politice care susțin programul de guvernare al Coaliției, pentru perioada de pînă la finalizarea, în termenul prevăzut de legislație, a mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XIX.
 2. Adunarea Coaliţiei de guvernare este forul ce întruneşte toţi deputaţii şi miniştrii Coaliţiei, conducerea partidelor-membre, care se convoacă la propunerea liderilor Coaliţiei sau a Consiliului Coaliției şi dezbate subiecte de importanţă politică majoră pentru Coaliţie şi pentru Republica Moldova. Adunarea Coaliției de guvernare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trei luni. Adunarea Coaliției de guvernare este moderată prin rotație de către fiecare dintre liderii partidelor, grupurilor parlamentare semnatare. Ordinea de zi a Adunării este pregătită de către secretariatul Coaliției în baza propunerilor partenerilor de Coaliție și se repartizează membrilor Adunării după aprobarea ei de către Consiliul Coaliției. Deciziile Adunării Coaliției se adoptă prin consens, avînd un caracter consultativ sau obligatoriu pentru executare, după cum Adunarea va decide în sensul respectiv.
 3. Reuniunea liderilor Coaliţiei întrunește liderii partidelor semnatare ale Acordului coaliţiei. În acest format, care se va întruni, de regulă, săptămînal, se vor coordona subiectele de pe agenda guvernării. În cazul imposibilității de a participa, liderul partidului semnatar poate delega un reprezentat al său pentru ședințele Reuniunii. Deciziile în cadrul reuniunilor se iau prin consens.
 4.  Consiliul Coaliţiei este format din delegaţiile părților semnatare ale Acordului de coaliție, în număr de pînă la 4 persoane pentru fiecare delegație, conduse la nivel de prim-vicepreședinți și (sau) vicepreşedinţi de partid, care stabilesc agenda comună şi avizează proiectele propuse spre examinare, adoptare şi implementare în cadrul actului de guvernare. Consiliul coaliţiei se reuneşte ori de cîte ori este necesar, la cererea unuia dintre partidele sau grupurile politice semnatare ale Acordului de coaliție, dar nu mai rar decît o dată la două săptămîni şi adoptă decizii. Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Coaliției este pregătit de către secretariatul Coaliției în baza propunerilor partenerilor de Coaliție și se repartizează membrilor Consiliului cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Ședințele Consiliului sînt moderate prin rotație de reprezentanții partidelor semnatare ale Acordului coaliției. În cadrul Consiliului Coaliției se vor discuta în mod obligatoriu subiectele ce țin de agenda guvernamentală şi parlamentară, subiecte de interes strategic pentru Republica Moldova.
 5. Consiliul parlamentar de coordonare este format din deputați reprezentanți ai partidelor semnatare a Acordului și partenerilor de Coaliție, avînd drept competență stabilirea priorităților agendei legislative a Coaliției de guvernare. Consiliul include: membrii Biroului permanent al Parlamentului, președinții, vicepreședinții și secretarii fracțiunilor parlamentare și comisiilor permanente. Ședințele Consiliului parlamentar de coordonare se convoacă, de regulă, cu 24 de ore înainte de ședințele Biroului Permanent al Parlamentului.
 6. Secretariatul Coaliţiei este o entitate permanentă cu funcţii tehnice, care asistă activitatea Coaliţiei pe toate dimensiunile ei: politic, legislativ şi executiv. Secretariatul este condus de Secretarul Coaliţiei de guvernare și are următoarele atribuții de bază: sistematizează propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor  Adunării Coaliției, Consiliului Coaliției, Consiliului parlamentar de coordonare, asigură perfectarea proceselor verbale ale ședințelor entităților menționate și semnarea lor de către reprezentanții părților semnatare ale Acordului; monitorizează implementarea deciziilor Coaliției și prezintă Consiliului Coaliției, lunar sau la solicitare, rapoarte despre executarea deciziilor menţionate. Secretariatul funcţionează conform regulamentului aprobat de Consiliul Coaliţiei, care decide inclusiv asupra componenţei şi a atribuţiilor acestuia.
 7. 15.  Priorităţi pentru Programul de guvernare. Prezentul acord politic fixează o serie de domenii convenite de Coaliţie, urmînd ca obiectivele guvernării să fie expuse în Programul de activitate al Guvernului, cu respectarea următoarelor linii directorii:   asigurarea supremaţiei legii şi a respectării drepturilor omului; bunăstarea cetățenilor, politicile sociale şi calitatea vieţii; integrarea europeană ca prioritate absolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova; reintegrarea teritorială și consolidarea statului; combaterea corupţiei, a infracţiunilor economice şi financiare; echilibrarea relaţiilor externe și menținerea parteneriatelor externe favorabile Republicii Moldova; dezvoltarea economică, regională și a infrastructurilor; reforma administraţiei publice şi descentralizarea.

Structura si instituţiile guvernării

 1. 16.  Coaliţia va implementa principiul neadmiterii subordonării instituțiilor statului intereselor de partid, va exclude partajarea funcţiilor de conducere în cadrul instituţiilor independente și cu statut autonom.
 2. 17.  Coaliția va aplica principiul asumării totale a responsabilităţii politice în cadrul instituţiilor guvernamentale, care presupune dreptul conducătorului de a-şi forma echipa şi obligația lui de a garanta eficienţa acesteia.
 3. 18.  Coaliția va continua reformele menite să asigure stabilitatea în funcţie, respectarea drepturilor şi a şanselor de avansare în cariera profesională a funcţionarilor publici.
 4. 19.  În contextul acestor principii, al negocierilor pentru formarea Coaliţiei de guvernare precum şi drept rezultat al evaluării experienţei anterioare de guvernare, se vor opera următoarele modificări structurale:

–         Se instituie Corpul de control al Primului Ministru, cu funcţii de verificare a modului în care se execută de către instituţiile guvernamentale legile, hotărîrile de Guvern şi dispoziţiile Primului Ministru;

–         Se instituie Agenţia veniturilor publice, subordonată Guvernului, care va încorpora Serviciul vamal şi Inspectoratul principal fiscal de stat;

–         Se instituie Agenţia pentru asistenţă externă, subordonată Guvernului, care va asigura comunicarea cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova şi va coordona orientarea şi valorificarea asistenţei tehnice și financiare externe;

–         Agenţia de achiziţii publice va trece la utilizarea serviciilor electronice pentru transparentizarea şi eficientizarea deplină a procesului de achiziţii publice;

–         Pentru o eficienţă mai mare în administrarea procesului de privatizare şi administrare a proprietăţii de stat, Agenţia administrării şi proprietăţii de stat va fi trecută în subordonare directă Guvernului;

–         Pentru sporirea transparenţei şi eficienţii în procesul de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor, Agenţia pentru atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor va fi trecută în subordonare directă Guvernului;

–         În vederea sporirii eficienţii activităţii Guvernului, Prezidiul Guvernului va fi exclus, iar Prim-ministrul va avea dreptul de a opera remanieri guvernamentale, urmînd ca în locul persoanelor vizate de aceste remanieri să fie numite altele, după consultări cu entitatea politică ce i-a înaintat în funcţiile respective.

Echilibre în cadrul Coaliţiei

 1. 20.  Prezentul acord, stabilind cadrul politic de cooperare între componentele Coaliţiei, este şi un angajament al acestora faţă de cetăţenii Republicii Moldova şi faţă de partenerii externi ai ţării.
 2. 21.  Membrii Coaliţiei vor respecta regulile competiţiei politice corecte şi identitatea ideologică a fiecăruia, dar, în acelaşi timp, vor aplica în mod disciplinat mecanismele de conlucrare în cadrul coaliţiei stabilite prin prezentul Acord politic.

Chișinău, … mai 2013

Semnează:

….

sursa: pldm.md

(285 accesari)