Raportul unui audiovizual în derivă

Imagine implicită

telecomandaINTRODUCERE

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii si Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe Apollo, în continuare Asociaţia APOLLO, a fost constituită la data de 9 noiembrie 2010, fiind înregistrată oficial la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Scopul primordial al Asociaţiei a constat în monitorizarea funcţionării sub semnul legalităţii a audiovizualului din Republica Moldova, iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni de colaborare cu organismele abilitate privind elaborarea şi înaintarea spre aprobare a unor reglementări în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană în domeniu, coordonarea intervenţiilor legale şi a activităţilor informaţionale ce ţin de protecţia drepturilor de autor şi conexe.

În procesul monitorizărilor zilnice ale radiodifuzorilor locali am depistat şi alte probleme în audiovizual, fapt ce ne-a motivat să extindem activităţile şi asupra altor abateri de la prevederile legale. Astfel, concomitent cu activitatea de monitorizare a pirateriei au fost intens monitorizate încălcările privind nerespectarea concepţiilor serviciilor de programe ale radiodifuzorilor, încălcarea prevederilor privind nesubtitrarea / nesonorizarea în limba română a filmelor şi desenelor animate, încălcarea prevederilor ce protejează interesele minorilor, încălcarea condiţiilor de retransmisie şi a celor de difuzare a publicităţii.

Principalele întrebări ale raportului se axează pe existenţa sau lipsa concurenţei pe piaţa audiovizuală, a diversităţii televiziunilor şi a caracterului local în conţinutul difuzat de televiziunile autohtone. În mod special, raportul examinează rolului Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe parcursul anilor 2011 – până în luna februarie 2013, fiind evidenţiate principalele probleme ale audiovizualului autohton.

Raportul a fost întocmit bazându-se pe informaţia obţinută din corespondenţa cu instituţiile competente în domeniul audiovizualului, iar concluziile sunt formate ca urmare a analizei legislaţiei, hotărârilor judecătoreşti, corespondenţelor şi informaţiilor publicate în mass-media naţională.

COLABORĂRI

Din momentul constituirii ne-am propus consolidarea unor parteneriate cu principalele instituţii ale statului şi cu radiodifuzorii în scopul soluţionării problemelor acute ce există pe piaţa audiovizualului şi implementarea practicii audiovizualului din Europa.

O mare parte a atenţiei a fost acordată colaborării cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului sub aspectul furnizării consiliului informaţiei depistate pentru a fi luate măsurile necesare soluţionării problemelor. În perioada 2011 – 2012, Asociaţia APOLLO a sesizat principalele instituţii ale statului ce au competenţe directe sau aferente domeniului audiovizualului, aşa cum reiese din diagrama alăturată.

La etapa iniţială, au fost desfăşurate activităţi de informare a societăţii civile şi a instituţiilor statului privind fenomenul pirateriei în audiovizualul Republicii Moldova.

În acest context a fost instituit parteneriatul între AGEPI şi Asociaţia Apollo, în cadrul căruia a fost organizat seminarul „Pirateria televizată – diagnostic şi remedii” (februarie 2011).

Pe toată perioada de activitate a asociaţiei nu s-a reuşit stabilirea unei colaborări cu Parlamentul Republicii Moldova şi cu Consiliul Concurenţei (ANPC), aceste instituţii fiind absolut indiferente faţă de problemele în audiovizual şi concurenţa neloială. Mai mult decât atât, aceste instituţii au admis încălcarea Legii cu privire la petiţionare şi a Legii privind accesul la informaţie, fiind documentate contravenţional.

Parlamentul Republicii Moldova a ignorat, în repetate rânduri, propunerile asociaţiei de a fi operate modificări la Codul Audiovizualului şi interpretate unele norme menite să eficientizeze rolul CCA în domeniul audiovizual.

Consiliul Concurenţei (ANPC) şi-a manifestat nedorinţa furnizării informaţiei oficiale despre monopolul publicitar în domeniul audiovizual, ascunzând faptul, că de câţiva ani, Consiliul Concurenţei colectează date despre ponderea publicităţii vândute şi difuzate de posturile TV şi agenţiile de publicitate. Sesizările asociaţiei privind verificarea acţiunilor neconcurenţiale din partea unor radiodifuzori şi a CCA au fost lăsate mereu fără examinare.

S-a observat o implicare promptă a instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne în documentarea şi sancţionarea pirateriei. Totodată, s-a constatat aplicarea defectuoasă şi tardivă de către agenţii constatatori a prevederilor Legii cu privire la petiţionare şi accesul la informaţie, probabil speriaţi de persoanele instituţiilor ce urmau a fi sancţionate. Sub acest aspect, cu regret nu am beneficiat de suportul MAI la garantarea respectării accesului la informaţie şi la examinarea petiţiilor atunci când ne-am adresat Parlamentului şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Mai mult decât atât, agenţii Comisariatului de poliţie sectorul Centru, Chişinău, au demonstrat tendenţiozitate şi superficialitate când au examinat plângerile contravenţionale ale asociaţiei privind modul de examinare a petiţiilor/cererilor adresate Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Cu participarea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii au fost documentate mai multe abateri de la prevederile respectării moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor, reglementate de Codul Audiovizualului, esenţiale fiind acţiunile de combatere a pornografiei difuzate de posturile REN TV Moldova şi TV1000Action.

O atenţie deosebită în timpul activităţilor asociaţiei a fost acordat dialogului cu instituţiile diplomatice, în mod special cu Ambasada SUA în Moldova, delegaţia Uniunii Europe în Moldova şi Oficiul Consiliului Europei la Chişinău.

De asemenea, periodic sunt expediate rapoarte marilor distribuitori de filme Universal Pictures, Warner Brothers, MGM, 20th Century Fox privind încălcarea drepturilor de difuzare a producţiilor video ce le aparţin.

 ASPECTE GENERALE ASUPRA PIEŢEI TV DIN REPUBLICA MOLDOVA

Potrivit informaţiei publicate pe site www.cca.md, reflectată în registrul studiourilor TV/radiodifuzorilor, în Republica Moldova există aproximativ 58 de radiodifuzori care emit prin următoarele modalităţi:

Emisiei prin eterEmisiei prin cablu şi/sau satelit
Moldova-1, Publika TV, TV-Găgăuzia, Canal 3, 2 Plus, N4, RTR Moldova, TV 7, Prime, PRO TV CHIŞINĂU, CTC Mega, Elita, TV– 6 Bălţi, TV BIZIM DALGAMIZ, Drochia, CANAL-X, ALBASAT, TV-Prim, FLOR–TV, Studio-L, Aiîn – Aciîc, Impuls TV, BAS TV, Media TV, NTS, Eni Ai, Bizim Aidinic, Super TV, TV Euronova, Triumf TV, Muzica TV, TV CĂLĂRAŞI, SOR-TV,  ART-TV.TVC21, NOROC, Busuioc TV, VTV-Ungheni, Nis TV, Info Channel, RU-TV Moldova, Prut, AICI TV, Accent TV, Inter TV, ALT TV, Primul Canal Muzical-Distractiv de Alternativă, Acasă în Moldova, Gold TV, OTV, Gurinel TV, Euro TV, Bravo, Jurnal TV, Fishing & Hunting Premium Channel, Ren Moldova.

 

Radiodifuzorii, în funcţie de aria de acoperire, se împart în următoarele trei categorii:

 • Radiodifuzor local – radiodifuzorul care acoperă cu semnal până la 5% din

teritoriul ţării.

 • Radiodifuzor regional – radiodifuzorul care acoperă cu semnal până la 60% din teritoriul ţării.
 • Radiodifuzor naţional – radiodifuzorul care acoperă cu semnal mai mult de

60% din teritoriul ţării.

Potrivit Raportului de activitate al CCA pentru anul 2012[1], posturi TV prin eter cu acoperire naţională şi regională sunt:

ACTIVITATEA CONSILIULUI COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritate publică autonomă, este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului, autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea prezentului cod, a tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.

Conform prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului exercită următoarele atribuţii: supraveghează respectarea modului în care radiodifuzorii publici şi radiodifuzorii privaţi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale; supraveghează corectitudinea conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe; monitorizează, în condiţiile alin.(1) lit. b), conţinutul serviciilor de programe oferite de radiodifuzori şi oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii, periodic şi ori de câte ori consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligaţiilor înscrise în licenţa de emisie; emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării atribuţiilor sale prevăzute în prezentul cod.

Potrivit prevederilor art.41 din Codul audiovizualului, în calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure:

 1. a) Supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
 2. b) Încurajarea liberei concurenţe;
 3. c) Un raport echilibrat între serviciile de programe oferite de radiodifuzorii naţionali şi cele oferite de radiodifuzorii locali şi regionali;
 4. d) Protejarea demnităţii umane şi protejarea minorilor;
 5. e) Protejarea spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;
 6. f) Transparenţa mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului;
 7. g) Transparenţa activităţii proprii.

Doar prin îndeplinirea corecta a obligaţiunilor enumerate poate duce la desfăşurarea unei bune activităţi a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi crearea unei pieţe audiovizuale sănătoase.

În ultimii 2 ani, în rezultatul implicării societăţii civile şi a mai multor investigaţii efectuate asupra problemelor din audiovizual, ne-a determinat să credem că Consiliului Coordonator al Audiovizualului din momentul creării sale şi până în prezent ignoră cele 3 principii: competiţia, diversitatea televiziunilor (ca sursă a pluralismului) şi caracterul local al televiziunilor (ca sursă a producţiei autohtone), care trebuie să stea la baza interesului public al audiovizualului din Republica Moldova:

Este de datoria radiodifuzorului de a servi interesului public, aşa cum este definit prin cele 3 principii, ca în schimb să beneficieze gratuit de frecvenţele de emisie prin eter ale statului ce se acordă pe un termen limitat acelor radiodifuzori care vor respecta interesul public.

În prezent, contrar interesului public reglementat de Codul Audiovizualului, CCA a participat la crearea monopolului în audiovizual, a permis concentrarea posturilor TV sub controlul unor grupuri de interese şi proprietari, mimându-se existenţa pluralismului de opinie doar în baza unor ştiri, şi a încurajat generos, la nivel naţional, retransmisia posturilor străine în proporţie de 70-80%.

CONCURENȚA PE PIAȚA TV

Potrivit investigaţiilor proprii efectuate în luna iunie-iulie 2012, au fost depistate situaţii ce contravin flagrant prevederilor art.66 alin.(4) Codul audiovizualului, ce au fost create cu concursul şi implicarea directă a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, fiind vorba despre faptul că în audiovizualul autohton există două persoane cărora le aparţin mai multe posturi de televiziune şi radio (radiodifuzori) şi care deţin multiple frecvenţe terestre:

 1. Vladimir Plahotniuc, deputat în Parlamentul Moldovei, proprietar/beneficiar a 6 radiodifuzori ce au acoperire naţională: Prime TV, Canal 3 (anterior 1 Music Moldova şi VDT), 2 Plus, Maestro FM, Prime FM (anterior Antena C) şi Publika TV[2];
 2. Dan Lozovan, proprietar/beneficiar a 7 radiodifuzori cu acoperire naţională şi regională: Hit FM, Radio Stil/Стильное Радио, Radio Alla, TV Dixi, TV – 6 Bălţi, Super TV, Mega TV.

Potrivit prevederilor art.66 alin.(4) Codul audiovizualului o persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri[3].

Cu contribuţia nemijlocită şi exclusivă a membrilor CCA cele două persoane deţin împreună 12 posturi de radio şi de televiziune, fiind titulari a 6 radiodifuzori naţionali din cei 10 radiodifuzori naţionali privaţi[4]!

O analiză simplă a deciziilor CCA din perioada 2008-2012, ne permit să afirmăm că în această perioadă Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost foarte „generos” cu posturile radio şi TV ce aparţin celor două persoane V. Plahotniuc şi D. Lozovan, acordându-le multiple frecvenţe terestre:

 1. a) decizia nr.162 din 02.12.2011 – postului Radio Stil/Стильное Радио i se acordă frecvenţa 101.8 MHZ – Glodeni;
 2. b) decizia nr.110 din 15.07.2011:

– ÎCS “Telefe M Internaţional” SRL (“Maestro FM”) a fost desemnată învingătoare pentru frecvenţele: 90,6 MHz – Cimişlia şi 94,4 MHz – Teleneşti;

– ÎCS “Prime TV” SRL (“1 Music Moldova”) a fost desemnată învingătoare pentru canalele TV: 47 – Hînceşti şi 57 – Edineţ;

 1. c) decizia nr.65 din 21.04.2011:

– ÎCS “Telefe M Internaţional” SRL (“Maestro FM”) a fost desemnată învingătoare pentru frecvenţele: 91,0 MHz – Bălţi; 88,7 MHz – Edineţ; 93,4 MHz – Făleşti, 88,4 MHz – Căuşeni;

– ÎCS “Prime TV” SRL (“1 Music Moldova”) a fost desemnată învingătoare pentru canalele: 45 – Căuşeni, 60 – Teleneşti, 42 – Orhei, 56 – Cahul – frecvenţe pentru care am concurat şi noi;

 1. d) decizia nr.125 din 19.10.2010, au fost acordate ÎCS “Social Media” SRL (postului TV VDT, actualmente Canal 3) 10 canalele: 35 – Costeşti (Ialoveni), 7 – Coşniţa (Dubăsari), 11 – Grozeşti, 37 – Mingir, 23 – Sturzeni, 52 – Ucrainca, 24 – Valea Perjei, 23 – Tvardiţa, 45 – Chişinău, 35 – Ştefan Vodă.
 2. e) decizia nr.59 din 06.05.2010:

–  SC “RADIO – RBS” SRL, “Radio Stil / Стильнoе радиo”, frecvenţa 101,1 MHz – Floreşti;

– “DIXI-MEDIA-GRUP” SRL – postul de radio “HIT FM”, frecvenţa 104, 9 MHz – Hînceşti.

 1. f) decizia nr.7 din 26.01.2010:

– postul de radio “Antena C” (actualmente Prime FM), frecvenţele 89,5 MHz – Edineţ, 90,3 MHz – Rezina, frecvenţe pentru care am participat şi noi;

– „DIXI-MEDIA-GRUP” SRL – postul de radio “HIT FM”, frecvenţa 107,3 MHz – Ocniţa;

 1. g) decizia nr.97 din 13.10.2009, S.C. “MEDIA INTERNAŢIONAL” SRL, fondatoarea “SUPER TV”, atribuite 9 canalele: TV 26 – Anenii Noi, TV 38 – Basarabeasca, TV 25 – Ceadîr-Lunga, TV 46 – Bălţi, TV 51 – Căuşeni, TV 35 – Floreşti, TV 25 – Leova, TV 41 – Ocniţa, TV 51 – Orhei;
 2. h) decizia nr.47 din 07.05.2008:

– postului de radio Antena C, actualmente Prime FM, atribuite frecvenţele: 107,5 MHz – Ceadîr-Lunga, 90,50 MHz – Bălţi, 92,60 MHz – Cahul, 88,00 MHz – Chişinău, 107,3 MHz – Ocniţa, 92,30 MHz – Ungheni;

– studioului „VDT”, actualmente Canal 3, i-au fost atribuite 8 canale: TV 9 – Cimişlia, TV 41 – Vulcăneşti, TV 52 – Bălţi, TV 45 – Anenii Noi, TV 52 – Călăraşi, TV 55 – Comrat, TV 55 – Jabca, TV 37 – Rîşcani.

Prin conduita sa, conform căreia Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat frecvenţe preferenţial şi cu preponderenţă radiodifuzorilor ce aparţin celor două persoane, dar şi a admis ca aceste persoane să deţină (să fie beneficiari finali) a mai mult de 2 radiodifuzori de acelaşi tip, contrar prevederilor art.66 alin.(4) Codul audiovizualului, reprezintă o sfidare a concurenţei loiale şi un abuz al membrilor CCA.

Totodată, situaţia creată, cu implicarea CCA, a permis ca radiodifuzorii ce aparţin celor două persoane să devină beneficiari importanţi a mijloacelor financiare rezultate din difuzarea publicităţii în media TV şi radio, dictând inclusiv formarea preţului la publicitate.

Astfel, toţi radiodifuzorii ce aparţin celor două persoane: V. Plahotniuc şi D. Lozovan, vând publicitate prin intermediul unei agenţii de publicitate – Casa Media SRL. E de notat că SRL Casa Media are un capital social de doar 5400 lei şi este fondată de „Media Resources LLC”(SUA)[5]. Anume această companie, „Media Resources LLC”(SUA), a figurat cu ceva timp în urmă ca unic asociat la ÎSC Prime TV SRL, titularul licenţelor Prime TV, Prime FM, Canal 3, etc., împrejurare ce ne permite ferm să considerăm că între aceste întreprinderi există o înţelegere de cartel şi în spatele lor stă un beneficiar final, ce controlează şi dirijează piaţa publicităţii din ţara noastră.

Această agenţie, după calculele noastre, controlează peste 70% din publicitatea difuzată la radio şi TV, împrejurare ce îi permite să stabilească şi să dicteze preţul de vânzare a publicităţii.

Ceilalţi radiodifuzori şi agenţii de publicitate nu pot vinde publicitate la preţuri mai mari sau echivalente preţului de vânzare operat de Casa Media SRL, având în vedere că această agenţie înglobează în sine radiodifuzori cu o cotă de piaţă (rating) de peste 60%.

Un jucător activ pe piaţa de publicitate TV este şi Î.M. „ALKASAR MEDIA SERVICES” a cărui co-fondator este Chiril Lucinschi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi Preşedintele comisiei pentru mass-media. Anume în calitatea de Preşedinte al comisiei, Chiril Lucinschi influenţează condiţiile de joc pe piaţa televiziunilor şi a publicităţii TV, fiind beneficiarul final a 2 posturi TV din Moldova: Bravo (retransmite programele ruseşti THT) şi TV7 (retransmite postul rusesc HTB).

Ratingurile emisiunilor televizate din Republica Moldova sunt calculate de compania TV MR MLD, ce deţine o licenţă eliberată de AGB Nielsen Media Research din Elveţia, cunoscută pe piaţă cu numele de AGB Moldova.

La baza colectării şi analizării informaţiilor cu privire la popularitatea canalelor de televiziune se află un eşantion special, numit panou – o copie micşorată a situaţiei demografice a Republicii Moldova. AGB Moldova consideră suficientă utilizarea unui panou care include 315 gospodării.

Conform datelor AGB Moldova pentru 2011, Prime TV este şi televiziunea cu cel mai mare rating, de 4,27%, în comparaţie cu Moldova 1 care are un rating de 1,33%, deşi Moldova 1 are cea mai mare acoperire la nivel naţional, de 96,31% faţă de 94,28% cât are Prime TV.

Ratingul înalt al Prime TV, prezentat de AGB Moldova, dar care este pus la îndoială de mulţi jucători de pe piaţă, este şi cel care pare să justifice preţul oficial de 1250 de euro pentru un spot de 30 de secunde, în comparaţie cu alte televiziuni unde acesta nu depăşeşte 250 de euro. Totodată, preţul oficial ridicat nu este respectat ci sunt oferite diferite reduceri, scopul cărora este de a stabili un preţ cât mai mic, ceilalţi radiodifuzori fiind nevoiţi să vândă la preţuri mai mici decât cele practicate de cei cu situaţia dominantă.

O privire de ansamblu asupra pieţei de publicitate TV ridică, însă, multe semne de întrebare. Anume din motivul suspiciunilor referitoare la corectitudinea măsurărilor efectuate de AGB Moldova, datorată inclusiv situaţiei, conform căreia anumite posturi TV a avut un rating mai mare în timpul unor pauze tehnice decât când erau difuzate emisiuni de interes sporit.

„Compania TV MR MLD, deţinătorul licenţei AGB în Moldova, nu a intrat pe piaţă ca urmare a unei licitaţii organizate de posturi TV, agenţii şi clienţi finali, aşa cum este normal.

AGB a instalat 200 peoplemetre în mediul urban şi a început sa vândă audiente fiecărui client în parte. Procedura de eşantionare şi de instalare a panelului nu a fost verificata de un organism independent, care să-i ofere credibilitate.

In anul 2009 PRO TV a comandat un audit al sistemului peoplemetric AGB din Moldova. Acesta a fost executat de compania franceza CESP, care a efectuat studii în aproape toate ţările Europei, inclusiv în Ucraina si România.

Rezultatele auditului au arătat ca eşantionul şi panelul de gospodării nu corespund standardelor, pentru a asigura date reprezentative pentru întreaga populaţie a Moldovei. In plus, aproape o treime din gospodăriile din panel au fost selectate cu încălcarea regulilor prevăzute pentru aceasta.

Cum AGB nu s-a conformat recomandărilor auditului, am fost nevoiţi să apelam la măsurători paralele şi să informam piaţa cu privire la rezultatele acestora. Astfel, începând cu luna noiembrie 2009, alături de alţi beneficiari, cum ar fi Jurnal TV, Moldcell şi Centrul Independent de Jurnalism, PRO TV achiziţionează rezultatele măsurătorilor de audienţă TV de la IMAS[6].

Actualmente, pe piaţa media avem mai multe televiziuni, al căror spaţiu publicitar este achiziţionat, gestionat şi vândut clienţilor de publicitate de mai multe agenţii de publicitate, însă avem o singură televiziune care înghite o treime din banii cheltuiţi de companii pentru a-şi promova produsele şi serviciile prin intermediul spoturilor publicitare la TV – Prime TV.

Aceeaşi televiziune vinde două treimi din volumul de spaţiu publicitar de care dispune, în comparaţie cu alte televiziuni care, în cel mai bun caz, reuşesc să vândă jumătate.

Prin urmare, avem o piaţă a publicităţii TV cu tendinţe monopoliste şi posturi TV care beneficiază de o poziţie dominantă pe piaţă.

DIVERSITATEA CONȚINUTULUI POSTURILOR TV.

Lipsa de transparenţă în proprietatea mass-media duce la concentrarea media în mâinile câtorva grupuri de interese, ceea ce pune în pericol pluralismul mass-media, dreptul consumatorului la informaţie şi libertatea de opinie[7].

Societatea civilă devine tot mai îngrijorată de fenomenul concentrării mass-mediei, inclusiv televiziunile, deoarece consumatorul final, telespectatorul, este exclus ca participant activ într-o societate democratică, fiind privat de dreptul de a avea acces la mai multe puncte de vedere şi, concomitent, de dreptul de a-şi exprima orice opinie.

Recentele monitorizări efectuate de CCA, la începutul anului 2013, privind respectarea principiului pluralismului în buletinele de ştiri au confirmat că se respectă diversitatea opiniilor  în programele de ştiri ale posturilor „Moldova 1”, „Prime”, „2 Plus”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, ”N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU” şi „TV 7”.

Cu toate acestea, garantarea pluralismului în condiţiile actuale este riscantă iar tendinţele unor interese de grup duc inevitabil la mimarea, prin mijloace moderne[8], a pluralismului.

Este imposibilă, cel puţin teoretic, existenţa unui pluralism în condiţiile în care monopolul TV aparţine unor persoane din politică.

Potrivit informaţiilor furnizate în presă, următoarea situaţie prezintă cel mai corect situaţia asigurării pluralismului la momentul actual în audiovizual, cu consecinţe în viitor, raportate la topul celor 10 posturi ce se bucură de audienţă în Republica Moldova:

 1. Posturile Prime, 2Plus, Canal 3, Publika TV – aparţin sau sunt controlate de Vladimir Plahotniuc
 2. CTC Mega, inclusiv posturile absorbite, Super TV, TV – 6 Bălţi – aparţin sau sunt controlate de omul de afaceri Dan Lozovan.
 3. Bravo, TV7 – aparţin sau sunt controlate deputatului Chiril Lucinschi.

CARACTERUL AUTOHTON AL PROGRAMELOR TV.

În domeniul audiovizual, caracterul autohton constă din faptul că televiziunile trebuie să servească necesităţilor locale ale societăţii, oferind emisiuni ce vor exprima problemele societăţii, idealurile, educaţia şi vor promova tradiţiile şi valorile culturale ale societăţii.

Contrar acestui principiu, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susţinut plenar naturalizarea produsului retransmis şi nu a întreprins nimic în scopul dezvoltării producţiei autohtone.

În aceste condiţii, piaţa audiovizuală abundă de programe retransmise ale posturilor de televiziune străine, posturi care se bucură de o popularitate sporită atât în ţara de origine cât şi pe teritoriul ţării noastre. Astfel, în special fiind vorba despre:

 • Postul Prime, care retransmite emisiunile postului rusesc 1TV (Pervîi canal)
 • Postul TV7, care retransmite emisiunile postului rusesc HTB;
 • Postul CTC Mega, care retransmite emisiunile postului rusesc CTC;
 • Postul Super TV, care retransmite postul SONY Entertaiment Television;
 • Postul Ren-TV Moldova, care retransmite emisiunile postul rusesc PEH TB;
 • Postul Bravo, care retransmite emisiunile postul rusesc THT;
 • Postul RTR Moldova, care retransmite emisiunile postul rusesc POCCИЯ.
 • Postul PRO TV Chişinău, care retransmite emisiunile postul românesc PRO TV.
 • Postul Acasă în Moldova, care retransmite emisiunile postul românesc Acasă
 • Postul Euro TV Chişinău, care retransmite emisiunile postului românesc Antena 1
 • Postul 2Plus, care retransmite emisiunile postului românesc
 • Postul Canal 3, care difuzează emisiuni ruseşti şi retransmite campionatele europene de fotbal.

Accentuăm că, retransmisia posturilor ruseşti şi româneşti, ce se bucură de o popularitate sporită pe teritoriul ţării noastre, are loc prin utilizarea resurselor naţionale ale ţării, şi care atrag peste 60% din publicitate de pe teritoriul ţării noastre fără a investi în produs autohton. Astfel, sunt create condiţii anticoncurenţiale posturilor locale ce nu retransmit producţie străină dar care investesc în numeroase sectoare, în special dezvoltarea producţiei autohtone, crearea emisiunilor de televiziune, implicarea autorilor şi producătorilor locali, precum şi a profesiunilor culturale şi industriilor aferente producţiei audiovizuale autohtone.

În consecinţă, posturile care retransmit canalele străine, fără a depune mare eforturi logistice, financiare, intelectuale, fără a achita plăţi în bugetul public naţional, preiau semnalul canalului străin şi îl retransmit pe teritoriul ţării noastre încasând plăţi pentru plasare de publicitate şi obţinând venituri „uşoare”, în comparaţie cu activitatea posturilor autohtone, care investesc în tehnică performantă, în oameni talentaţi, în crearea şi achiziţionarea de produse originale, care achită cu regularitate plăţi în bugetul public (taxe, impozite, contribuţii de asigurări sociale, medicale, etc.) şi susţin economia naţională.

În scopul implementării Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2011-2015), CCA s-a obligat ca până la finele anului 2011 să adopte o decizie de reglementare privind raportul procentual al volumului de producţie autohtonă, proprie şi europeană, respectând aceeaşi practică deja aplicată în privinţa reglementării ponderii creaţiilor muzicale autohtone în serviciile de programe radio ce a fost obiectul deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007.

Acţionând în această direcţie şi la insistenţa societăţii civile, după o perioadă îndelungată de tergiversări, la data de 28.12.2012 a fost adoptată decizia nr.185 potrivit căreia radiodifuzorii, începând cu 01.04.2013, vor difuza în serviciile de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova emisiuni autohtone nu mai puţin de 30% din volumul emisiei săptămânale, dintre care cel puţin jumătate vor fi difuzate în orele de maximă audienţă în limba de stat.

Obligaţia unei atare atribuţii rezidă şi din conţinutul art.11 Codul audiovizualului (Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional), reieşind din care de la 01 ianuarie 2010, cel puţin 80% din volumul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor vor constitui producţie proprie, autohtonă şi opere europene, din al căror volum 50% vor fi transmise în orele de maximă audienţă.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII CCA ÎN URMĂTOARELE DOMENII :

Respectarea art.6 Codul Audiovizual:

“Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor”.

Extras:

Articolul 6. Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor

(1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex.

(2) Este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios.

(3) Transmisia unor alte programe decât cele prevăzute la alin.(2) susceptibile de a afecta dezvoltarea psihică, mentală sau morală a minorilor se va face doar în cazul în care vor fi asigurate condiţiile (prin selectare a timpului de emisie sau prin mijloace tehnice) ca minorii aflaţi în zona de acoperire să nu poată vedea şi auzi emisiunile respective.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitând activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei audiovizuale, a depistat în perioada monitorizată, 16.01.2012 – 01.05.2012, încălcarea flagrantă a art.6 a Codului Audiovizual şi deciziei nr.44 din 30.03.2010 (actualmente abrogată) de către posturile TV: Bravo, EURO TV, Dixi, 2Plus, Alt TV, Prime, Accent TV, Super TV, Moldova 1, fiind documentate 61 de abateri.

Posturile de televiziune monitorizate au încălcat prevederile art.5 din decizia CCA nr.44 din 30 martie 2010, conform cărora producţiile audiovizuale trebuie difuzate respectându-se timpul de difuzare şi cenzul de vârstă a minorilor:

 1. a) producţii audiovizuale accesibile tuturor categoriilor de public, fără restricţii sau semne de avertizare;
 2. b) producţii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia – se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă;
 3. c) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani – se difuzează numai după ora 20:00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;
 4. d) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 16 ani – se difuzează numai în intervalul orar 22,00 – 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 16 de culoare albă;
 5. e) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani – se difuzează numai în intervalul orar 24,00 – 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă;

În perioada monitorizată, CCA a adoptat 5 decizii ce au constat în următoarele:

 1. Prin decizia nr. 8 din 31.01.2012,
 • CCA a constat următoarele derogări: „Идеальное огрaбление”, difuzat la data de 13.01.2012, ora 10:03, de către postul „ALT TV”; „Ziua morţilor”, difuzat la data de 13.01.2012, ora 09:03, de către postul „EURO-TV Chişinău”; „Учитель в законе”, difuzat la data de 15.01.2012, ora 13:54, de către postul „TV 7” cu semnul de avertizare „15”; „Donna Barbara”, difuzat la data de 13.01.2012, ora 09:53 şi, respectiv, la data de 22.01.2012, ora 10:34, de către postul de televiziune „2Plus”; „Просто вместе”, difuzat la data de 13.01.2012, ora 11:00, de către postul “TV Dixi”; „Чужая игра”, difuzat la data de 15.01.2012, ora 15:59, de către postul de televiziune „Prime”; „Реальные пацаны”, difuzat la data de 15.01.2012, ora 15:50, de către postul de televiziune „Bravo”; „Жестокие игры”, difuzat la data de 21.01.2012, ora 15:00, de către postul „Super TV” cu semnul de avertizare “12”.
 • CCA a decis: A lua act de sesizările Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” cu privire la încălcarea art. 5, lit. c) şi d) din Decizia CCA nr. 44 din 30.03.2010 de către posturile de televiziune „ALT TV”, „2 PLUS”, „TV Dixi”, „EURO-TV CHIŞINĂU”, „Prime”, „TV 7”, „Bravo” şi „Super TV”.

 Decizia nr.21 din 24.02.2012:

 • CCA a constatat următoarele derogări: postul de televiziune „TV 7” a difuzat, pe data de 27.01.2012 (19:55), un film cu semnul de avertizare „16”, iar pe data de 28.01.2012 (16:53) – un film cu semnul de avertizare „12”; postul de televiziune „EURO-TV CHIŞINĂU” a difuzat, pe data de 29.01.2012 (10:11), un film cu semnul de avertizare „12”, iar la 28.01.2012 (09:19) şi 30.01.2012 (09:00) – filme cu semnul de avertizare „15”; postul de televiziune „ALT TV” a difuzat, la 28.01.2012 (18:29), 29.01.2012 (10:12) şi 30.01.2012 (10:03), filme cu semnul de avertizare „15”; posturile de televiziune „Prime” (28.01.2012, ora 16:52), „Accent TV” (29.01.2012, ora 10:57), „Super TV” (30.01.2012, ora 10:07), „TV Dixi” (28.01.2012, ora 18:48), „2 Plus” (29.01.2012, ora 10:13; 30.01.2012, ora 10:06) şi postul public de televiziune „Moldova 1” (30.01.2012, ora 10:05) au difuzat filme cu semnul de avertizare „12”; Filmul artistic „Antikiller”, difuzat de către postul de televiziune „TV 7”, pe data de 27.01.2012, ora 18:34, a fost marcat cu semnul de avertizare „16” şi a conţinut scene de violenţă excesivă; Filmul artistic „Pigs”, difuzat de către postul de televiziune „EURO-TV CHIŞINĂU”, pe data de 30.01.2012, ora 09:00, a fost marcat cu semnul de avertizare „12” şi a conţinut scene şi limbaj indecent; Filmul artistic „Căldura roşie”, difuzat de către postul de televiziune „TV Dixi”, pe data de 30.01.2012, ora 17:00, a fost marcat cu semnul de avertizare „12” şi a conţinut scene de violenţă şi nuditate; Filmul artistic „Crash” („Автокатастрофа”), difuzat de către postul de televiziune „ALT TV”, pe data de 19.02.2012, ora 12:03, a fost marcat cu semnul de avertizare „15” şi a conţinut scene indecente şi de violenţă exagerată.
 • CCA a decis: A avertiza public posturile „TV Dixi”, „TV 7”, „EURO-TV CHIŞINĂU”, „ALT TV”.

 Decizia 27 din 16.03.2012:

 • CCA a constatat următoarele derogări: Postul de televiziune „ALT TV” a difuzat, pe data de 01.03.2012, ora 11:45, filmul artistic „100 FEET” (100 de paşi) şi la ora 17:10, filmul „OUTPOST” (Адский бункер), ambele marcate cu semnul de avertizare „AP”. Filmele nominalizate, care sunt de gen „horror”/”thriller”, conţin scene indecente şi de violenţă exagerată, iar clasificarea stabilită de producător, sub care filmele respective au fost difuzate în alte ţări, este „16” pentru „100 FEET” şi „16” sau „18” pentru „OUTPOST”.
 • CCA a decis: A aplica o amendă în valoare de 3600 de lei întreprinderii „ALTERNATIV TV” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „ALT TV”,

 Decizia nr.51 din 27.04.2012, CCA a constatat următoarele derogări:

 • Postul de televiziune „ALT TV” a difuzat, pe data de 02.2012 (17:15), filmul artistic „New York, I Love You”, însoţit de semnul de avertizare „12”, acelaşi film a fost transmis, în reluare, pe data de 28.02.2012 (10:00), cu semnul de avertizare „AP”; pe data de 04.03.2012 (22:30) – filmul „Charlie BARTLETT”, însoţit de semnul de avertizare „12”, fiind transmis, în reluare, a doua zi (05.03.2012, ora 12:00), cu semnul de avertizare „AP”; pe data de 06.03.2012 (12:00) – filmul „The reef”, însoţit de semnul de avertizare „AP”; la 05.03.2012 (17:15) şi 06.03.2012 (10:00) – filmul „The bank job”, însoţit de semnul de avertizare „AP”; pe data de 08.03.2012 (17:15) – filmul „Minotaur”, însoţit de semnul „AP”, iar pe data de 09.03.2012 (10:00) acelaşi film a fost transmis, în reluare, cu semnul de avertizare „12”; pe data de 08.03.2012 (22:00) – filmul artistic „The Cookout”, însoţit de semnul de avertizare „12”, fiind transmis, în reluare, a doua zi (09.03.2012, ora 12:00), cu semnul de avertizare „AP”; la 09.03.2012 (17:15) şi 10.03.2012 (10:00) – filmul „Alone in the dark”, însoţit de semnul de avertizare „AP”; pe data de 09.03.2012 (22:30) – filmul „War Inc.”, însoţit de semnul de avertizare „12”, iar pe data de 10.03.2012 (12:00) a fost transmis, în reluare, cu semnul de avertizare „AP”; pe data de 18.03.2012 (18:00) – filmul „Sleep dearley”, însoţit de semnul de avertizare „AP”; pe data de 19.03.2012 – filmele „Cîntecul umbrelelor chinezeşti” (12:00) şi „Bloodrayne” (17:15), ambele prezentate cu semnele de avertizare „AP”, şi pe data de 23.03.2012 (22:00) – filmul „National Lampoon Presents Dorm Daze”, însoţit de semnul de avertizare „12”.
 • Postul de televiziune „Bravo” a difuzat, la  28.02.2012 (21:05)  şi  29.02.2012 (16:05), filmul „The Boondock Saints”; la 03.2012 (20:05) şi 04.03.2012 (17:05) – filmul „Walking tall”; la 14.03.2012 (21:05) şi 15.03.2012 (16:05) – filmul „Be Kind Rewind”; la 15.03.2012 (21:05) şi 16.03.2012 (15:45) – filmul „Nurse Betty”; la 17.03.2012 (20:05) şi 18.03.2012 (17:05) – filmul „3:10 to Yuma”; la 18.03.2012 (20:05) şi 19.03.2012 (16:05) – filmul artistic  „Season of the  Witch”; la 22.03.2012 (17:15) – filmul artistic „Dungeons&Dragons”; la 24.03.2012 (20:00) şi 25.03.2012 (17:05) – filmul artistic „Bangkok Dangerous”, toate fiind însoţite de semnul de avertizare „AP”.
 • Postul de televiziune „2Plus” a difuzat, la 29.03.2012 (15:35) şi 004.2012 (16:07), filmul (gen telenovelă) „Prizoniera”, însoţit de semnul de avertizare „12”
 • Postul de televiziune „Prime” a difuzat, pe data de 29.2012 (15:34), filmul serial „Обручальное кольцо”, însoţit de semnul de avertizare „12”.

CCA a decis: A aplica o amendă în valoare de 5400 de lei postului de televiziune „ALT TV”, şi a avertiza public întreprinderea postului de televiziune „Bravo”.

 1. Decizia nr.62 din 4.05.2012, CCA a constatat următoarele derogări:
 • Postul de televiziune „EURO-TV CHIŞINĂU” a difuzat, pe data de 27.02.2012 (21:30), filmul „VERSCHLEPPT” (”Şase săptămâni de groază”), însoţit de semnul de avertizare „12”, iar a doua zi (28.02.2012, ora 10:30), acesta a fost transmis, în reluare, cu semnul de avertizare „AP”; la 05.03.2012 (21:30) şi 12.03.2012 (09:30) – filmul „Tornado. Der Zorn des Himmels”, însoţit de semnul de avertizare „12”, a doua zi (06.03.2012, ora 09:00) acesta a fost transmis, în reluare, cu semnul de avertizare „AP”; pe data de 11.03.2012 (09:00) – filmul „The Building”, iar pe data de 13.03.2012 (09:05) – filmul artistic „Betrayals”, ambele filme fiind transmise cu semnul de avertizare „12”; pe data de 14.03.2012 (09:00) – filmul „Desperate Escape”, însoţit de semnul de avertizare „AP”; pe data de 17.03.2012 (11:55) un film artistic însoţit de semnul de avertizare „12”.
 • Postul de televiziune „TV Dixi” a difuzat, pe data de 27.02.2012 (12:00), filmul artistic „The Devil’s Advocate” (genul filmului: dramă, mistică şi triller); pe data de 13.03.2012 – filmele „Sweet hearts” (12:00) şi „Punk drunk love” (21:00); pe data de 15.03.2012 (21:25) – filmul „The One”; pe data de 16.03.2012 (20:00) – filmul artistic „Panic Room”; pe data de 17.03.2012 (21:00) – filmul „SWAT”; pe data de 18.03.2012 (21:00) – filmul „Bad Boys”; la 19.03.2012 (12:00) şi 20.03.2012 (12:00) – filmul „Nowhere to Run”; la 20.03.2012 (21:00) şi 21.03.2012 (12:00) – filmul artistic „Hudson Hawk”; la 22.03.2012 (21:25) şi 23.03.2012 (12:20) – filmul artistic „White Chicks”; la 24.03.2012 (17:00) – filmul artistic „Snatch”, toate fiind însoţite de semnul de avertizare „AP”.

CCA a decis: A aplica o amendă în valoare de 3600 de lei postului de televiziune „EURO-TV CHIŞINĂU”, şi o amendă în valoare de 5400 de lei postului de televiziune „TV Dixi”.

Modul de sancţionare ridică mari semne de întrebare faţă de obiectivitatea membrilor CCA la examinarea unei abateri comise de un post „protejat” şi un alt post TV. În cazul posturilor protejate, de regula, abaterile sunt fie trecute cu vederea, declarate nesemnificative  sau motivate de însăşi membrii CCA, iar concluziile CCA privind anumite sesizări în privința anumitor posturi TV sunt următoarele:

 1. „A lua act de sesizările Asociaţiei …”
 2. posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Accent TV”, „Super TV” şi „2 PLUS” au fost atenţionate asupra necesităţii respectării semnelor de avertizare pentru producţiile audiovizuale.
 3. Luând în consideraţie că filmele „Prizoniera”, difuzat de postul de televiziune „2Plus”, şi „Обручальное кольцо”, difuzat de postul TV „Prime”, nu au conţinut scene violente şi limbaj licenţios, posturile menţionate au fost atenţionate în vederea respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 44 din 30.03.2010

Un astfel de comportament al CCA lezează flagrant drepturile celorlalţi radiodifuzori care respectă cadrul legal şi creează o stare de incertitudine în societate.

În prezent, decizia nr.44 din 30 martie 2010 este abrogată iar din 19 iulie 2012 a intrat în vigoare decizia CCA nr.98 privind clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecţiei copiilor, fiind în continuare adoptate decizii tendenţioase în privinţa unor posturi protejate politic.

Respectarea art.11, alin.(5,7) Codul Audiovizual

“Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional”.

Extras:

Art.11, alin.(5): Fragmentele de emisiuni transmise în alte limbi vor fi însoţite de traducere în limba de stat (dublare, sonorizare sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică emisiunilor de studiere a limbilor străine şi valorificării clipurilor muzicale.

Art.11, alin.(7): Filmele artistice şi cele documentare vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare păstrându-se coloana sonoră originală, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate în limba de stat.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitând activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării art.11, alin.(5,7) al Codului Audiovizual, a depistat încălcarea flagrantă a cadrului legal de către posturi TV autohtone şi a constat următoarele.

La patru luni de la intrarea în vigoare a Codului Audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a elaborat şi adoptat decizia nr.8 din 16 ianuarie 2007[9], publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.10 din 26.01.2007, Cu privire la recomandările privind implementarea şi respectarea Codului audiovizualului, prin care a constatat că radiodifuzorii încalcă prevederile art.11 din Codul audiovizualului şi a recomandat radiodifuzorilor ca în decurs de o lună să revină în legalitate, avertizându-i că cei care nu vor da curs prezentei recomandări vor fi pasibili de sancţiunile prevăzute în Codul audiovizualului.

Prin urmare, încă în luna ianuarie 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a atras atenţia radiodifuzorilor asupra respectării prevederilor art.11 din Codul audiovizualului şi le-a acordat un termen de o lună pentru a reveni în legalitate, termen care a expirat la 27 februarie 2007. După această dată fiecare abatere de la prevederile art.11 urmau a fi sancţionate în strictă conformitate cu prevederile legale.

După această dată toţi au uitat de prevederile atât a art.11 cât şi a deciziei CCA menţionate. Începând activitatea, asociaţia noastră a constatat că articolul indicat nu numai că nu era respectat ci, practic nici un post de televiziune nu-l băga în seamă şi nu subtitrau şi nici nu dublau filmele şi fragmentele de emisiuni ce erau difuzate de cele mai dese ori în limba rusă, după cum nici CCA nu monitoriza radiodifuzorii la acest capitol.

Indiferenţa, exprimată prin protecţionismul manifestat de membrii CCA faţă de anumite posturi, a determinat  Asociaţia să monitorizeze aplicarea art.11, alin.(5,7) de către posturile de televiziune şi, depistând abateri de la cadrul legal în vigoare la capitolul nesubtitrării filmelor, a înaintat mai multe sesizări către Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Astfel, în perioada lunilor august 2011 – februarie 2012, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului au fost expediate peste 29 de sesizări[10], prin care se invocau 69 de încălcări ale prevederilor art.11 din Codul audiovizualului la capitolul nesubtitrare sau nedublare în limba română a filmelor difuzate în limba rusă,  care urmau a fi examinate în termen de 15 zile[11] şi asupra cărora urmau a fi aplicate sancţiuni corespunzătoare.

Prin decizia nr.125 din 16 septembrie 2011 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a enumerat cazurile de nerespectare a legii, care au fost recunoscute de radiodifuzorii vizaţi în sesizări, a constatat aceste abateri însă în dispozitiv în loc să aplice sancţiuni pentru fiecare caz de încălcare a menţionat că i-a act de sesizări şi că obligă radiodifuzorii ca în termen de 30 de zile să intre în legalitate şi să prezinte cu dublaj sau subtitrare în limba de stat filmele artistice şi cele documentare, păstrând coloana sonoră, iar filmele pentru copii să fie dublate sau sonorizate în limba de stat în conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) şi (7) din Codul audiovizualului.

Prin această decizie Consiliul Coordonator al Audiovizualului a ignorat atât legea cât şi propria decizie din anul 2007, menţionată mai sus, prin care deja a fost acordat un termen de 30 de zile pentru a reveni în legalitate!

În această perioadă radiodifuzorii concurenţi au continuat ilegalităţile.

La expirarea termenului de graţie, au fost înaintate alte sesizări către CCA, prin care au fost indicate încălcări continue ale legislaţiei la acest capitol[12].

Aceste sesizări au fost examinate prin decizia CCA nr.163 din 02.12.2011[13], în cadrul căreia CCA constată că posturile TV7, BRAVO, TVC21 şi TVDIXI au difuzat filme în limba rusă fără dublare sau subtitrare în limba română însă nu aplică sancţiuni, ci i-a act de aceste încălcări; cât şi prin decizia nr.174 din 27.12.2011[14] prin care CCA constată că posturile TV Prime şi TVC21 au difuzat mai multe filme în limba rusă fără a fi dublate sau subtitrate în limba rusă, însă, din nou i-a act de aceste încălcări şi nu aplică nici o sancţiune!

Astfel, până la data de 27 decembrie 2011 CCA a constatat multiple încălcări şi derogări de la prevederile art.11. al Codului audiovizualului la posturile TV: ALTTV, ACCENTTV, EUROTV, PRIMETV, TVC21, BRAVO, TV7, NIT, N4, TVDIXI, ş.a. indicând prin decizii ale sale că aceste posturi au difuzat multiple filme artistice şi pentru copii în limba rusă fără a fi subtitrate sau dublate în limba de stat, însă nu a aplicat nici o sancţiune pentru aceste încălcări!

Prin urmare, se atestă că o perioadă de peste 6 luni de zile (iulie – decembrie 2011) Consiliul Coordonator al Audiovizualului a tolerat încălcarea legislaţiei la capitolul subtitrării şi dublării filmelor artistice şi filmelor pentru copii, prin ce a încurajat anumite posturi TV să nu subtitreze şi să nu suporte cheltuieli suplimentare, pe când restul Posturilor TV, fiind obligate prin lege, au respectat legea şi au subtitrat produsele TV.

Abia prin decizia CCA nr.3 din 17.01.2012[15], după ce a efectuat o monitorizare a serviciilor de programe ale unor posturi de televiziune, CCA a constat, din nou, că posturile TV: TV7, NIT, PRIME, N4, TVC21, TV DIXI, BRAVO, Jurnal TV au difuzat filme artistice şi filme pentru copii în limba rusă, fără a fi subtitrate sau dublate în limba de stat, aplicând tuturor posturilor sancţiunea avertizare publică.

La data de 31.01.2012 APOLLO a sesizat CCA din nou asupra faptului că Posturile TV: TVC 21, PRIME, TVDIXI, BRAVO, TV7, NIT au difuzat mai multe filme în limba rusă fără a le subtitra sau dubla în limba română[16].

La data de 10.02.2012 CCA este din nou sesizat asupra faptului că posturile TV: TVC21, PRIME, TV DIXI, BRAVO, NIT, TV7 din nou au difuzat filme în limba rusă fără a le subtitra sau dubla în limba română[17].

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat aceste încălcări în cadrul unei şedinţe şi a emis decizia nr.20 din 24 februarie 2012[18], prin care constată că posturile TV: TV7, NIT, PRIME şi TVC21 au încălcat prevederile art.11 alin.(7) din Codul audiovizualului fapte pentru care le sancţionează din nou cu avertizare publică.

Ulterior, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a mai emis încă 4 decizii[19] prin care a aplicat repetat aceeaşi sancţiune „avertizarea publică” acordând nejustificat perioade de graţie prin care radiodifuzorii erau exoneraţi de răspundere şi încurajaţi să continue încălcarea art.11, alin.(7) Codul Audiovizualului.

Astfel, după cum se va vedea din tabelul de mai jos, în perioada 16 septembrie 2011 – 6 iulie 2012, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a contribuit la dezvoltarea concurenţei neloiale, creând condiţii privilegiate de activitate radiodifuzorilor N4, TV7, Prime, Accent TV, Bravo, TVC21, EURO TV, NIT, faţă de care o perioadă de 4-6 luni nu a fost aplicat prevederile Codul Audiovizualului, iar după data de 17 ianuarie 2012 şi până în prezent aplică doar sancţiunea „Avertizare publică”, contrar prevederilor Codului Audiovizual.

Nr. şedinţeDecizia CCAPosturi TVSoluţia
1Decizia nr.125 din 16 sept. 2011N4, TV7, Prime, Accent TV, Bravo, TVC21, EURO TVA lua act, 30 de zile intrare in legalitate.
2Nr.163 din 2.12.2011TV7, Bravo, TVC21, TV DixiA lua act, a efectua o monitorizare.
3Nr.174 din 27.12.2011Prime, TVC 21Recomandare de a lichida încălcările
4Nr.3 din 17.01.2012TV7, Jurnal TV, NIT, Prime, N4, TVC21, TV Dixi, Bravo,Avertizare publică
5Nr.20 din 24.02.2012TV7, NIT, Prime, TVC 21,Avertizare publică
6Nr.35 din 29.03.2012TVC 21, TV7, NIT

 

 

TVC21, TV7, NIT – perioadă de gratie – 45 zile.

TV7, NIT – avertizare publică

TVC 21 – Amendă 1800 lei

7Nr.50 din 27.04.2012Prime , TVC21

Accent TV

 

Prime, TVC 21 – avertizare publică

Accent TV – atenţionat

Prime, Accent TV – perioada de gratie 45 zile.

8Nr.90 din 21.06.2012TVC 21Nesacţionare, deoarece este in perioada de gratie.
9Decizia din 6.07.2012TVDixi, Super TVAvertizare publică

 

Atragem atenţia că, potrivit prevederilor art.38 alin.(3) din Codul audiovizualului expres stabileşte că sancţiunile prevăzute la alin.(1) se aplică gradual, după cum urmează:

 1. a) avertizare, emisă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi publicată pe pagina web, în cazul în care radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii încalcă prevederile prezentului cod sau deciziile cu caracter normativ ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
 2. b) amendă de la 100 la 300 de salarii minime în cazul în care radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul şi în condiţiile stabilite în avertizare sau încalcă repetat aceste prevederi;
 3. c) celelalte sancţiuni prevăzute în prezentul cod, aplicate gradual de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în cazul în care, după aplicarea amenzii, radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu reintră în legalitate.

Astfel, CCA a încălcat cadrul legal şi a aplicat repetat aceeaşi sancţiune – avertizare, radiodifuzorilor pentru încălcarea repetată a aceloraşi prevederi legale pe când urma necondiţionat să aplice sancţiunea amenzii faţă de aceştia!

Prin această conduită, pe lângă faptul că CCA tolerează şi încurajează radiodifuzorii să nu respecte legea aplicându-le aceeaşi sancţiune pentru nenumărate abateri constatate dar şi creează condiţii inegale celorlalţi posturi ce subtitrează produsele TV.

Respectarea art.18 Codul Audiovizual:

“Respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe”.

 Extras din cod:

    (1)  Transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

(2)  Radiodifuzorii sunt obligaţi să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe, potrivit  împuternicirilor şi licenţelor deţinute.

(3) Retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi se sancţionează în modul corespunzător.

 Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitând activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării art.18 al Codului Audiovizual, a constatat că piaţa audiovizuală abundă în produse TV piratate şi care sunt difuzate într-o calitate dubioasă şi asupra cărora persista bănuiala lipsei acordului titularului de drepturi la valorificarea acestor opere.

Competenţa CCA în domeniul combaterii pirateriei audiovizuale.

Începând cu luna ianuarie 2011 şi până în prezent, Asociaţia APOLLO monitorizează contentul cinematografic difuzat de posturile TV.  De nenumărate ori am informat CCA despre fenomenul pirateriei în audiovizualul autohton, însă, cu regret, nu a trezit nici o reacţie din partea membrilor CCA. Prin răspunsul CCA nr.34 din 24.01.2011[20] am fost informaţi că CCA nu este competent să examineze sesizările privind încălcarea drepturilor de autor şi conexe, poziţie reiterată cu înverşunare până pe data de 20 iunie 2012[21] când Curtea Supremă de Justiţiei a pronunţat o hotărâre judecătorească irevocabilă ce a recunoscut competenţa CCA în domeniul garantării respectării drepturilor de autor şi conexe la difuzarea filmelor.

În toată această perioadă, Asociaţia a sesizat CCA prin scrisorile nr. nr. 92 din 15.07.2011, nr. 94 din 19.07.2011, nr. 96 din 19.07.2011, nr. 100 din 25.07.2011, nr. 101 din 25.07.2011, nr. 104 din 15.08.2011, nr. 124 din 22.08.2011, nr. 443 din 05.10.2012, nr. 463 din 20.11.2012, nr.502 din 03.01.2013, nr.518 din 15.01.2013, şi a solicitat  verificarea posturilor de televiziune „Prime”, „Accent TV”, „Alt TV”, „Moldova 1”, „NIT”, „TV 7”, „TV Dixi”, „N 4”, „TVC 21”, „Euro-TV Chişinău”, „2 Plus”, „SET”, „PTP” si „Bravo”, “SorTV” la capitolul respectării dreptului de autor şi a drepturilor conexe la difuzarea produselor video cinematografice, iar în cazul depistării derogărilor să fie aplicate sancţiunile corespunzătoare.

La sesizările adresate către CCA privind sancţionarea posturilor de televiziune care difuzează opere audiovizuale fără a deţine un contract valabil, CCA reitera că nu este în drept să sancţioneze radiodifuzorii pentru încălcarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe.

Prevederile legale în vigoare nu numai că prevăd posibilitatea ca CCA să aplice sancţiuni radiodifuzorilor vinovaţi de încălcarea drepturilor de autor şi conexe ci şi este obligat să facă acest lucru, având în vedere următoarele.

Conform prevederilor art.1 al Statutului Consiliului Coordonator al audiovizualului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.433 din 28.12.2006, Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este o autoritate publică autonomă în domeniul audiovizualului din Republica Moldova, reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului.

Reieşind din prevederile art.3 al Statutului, membrii Consiliului, în calitatea lor de garanţi ai interesului public în domeniul audiovizualului, au îndatorirea, în limitele competenţelor legale, de a adopta toate măsurile necesare pentru a preveni lezarea interesului public.

În acest scop, potrivit art.4 din Statut, membrii Consiliului supraveghează: a) respectarea de către instituţiile audiovizuale a legislaţiei, a normelor juridice în vigoare; c) licenţierea genurilor de programe audiovizuale; e) monitorizarea programelor audiovizuale.

Conform prevederilor art.18 din Codul audiovizualului transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Radiodifuzorii sînt obligaţi să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, potrivit  împuternicirilor şi licenţelor deţinute. Retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi se sancţionează în modul corespunzător.

Potrivit prevederilor art.37 al Codului audiovizualului Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod. În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare, precizând temeiul legal şi scopul solicitării, poate stabili termenul de furnizare a acestor informaţii, în limitele şi în modul stabilite de prezentul cod. Controlul se exercită: a) din oficiu; b) la cererea unei autorităţi publice; c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcare a prevederilor legale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, în termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plângerile depuse. Rezultatele controlului şi, după caz, decizia de aplicare a sancţiunii se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Reieşind din prevederile art.38 alin.(2) al Codului audiovizualului, în sensul acestui cod, sunt contravenţii: b) transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie; k) nerespectarea prevederilor privind regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului.

Conform prevederilor art.25 alin. (1) al Codului audiovizualului licenţa de emisie cuprinde: k) prevederea că radiodifuzorul este obligat să activeze în limitele prevăzute de prezentul cod, Codul de conduită elaborat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de alte legi ce reglementează domeniul audiovizualului.

Referindu-ne în special la respectarea regimului juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului atragem atenţia la faptul că acest fapt trebuie să fie privit sub două aspecte: aspectul legalităţii proprietăţii asupra echipamentului şi utilajului necesar pentru emisia radiodifuzorului şi aspectul privind legalităţii proprietăţii asupra conţinutului serviciului de programe, aici fiind exclusiv vorba despre respectarea dreptului de autor asupra operelor audiovizuale difuzate de radiodifuzor.

O categorie de opere difuzate o constituie filmele artistice, desenele animate, filmele documentare, etc., care pot fi valorificare doar dacă radiodifuzorul deţine o licenţă valabilă, care confirmă dreptul lui de a o difuza.

În această privinţă sunt relevante prevederile art.30 al Legii nr. 139 din  02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, potrivit cărora autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot transmite prin contract de cesiune, dacă prezenta lege nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive, precum şi dreptul la remuneraţie de autor. În urma unei asemenea cesiuni, titular de drepturi devine cesionarul.  În cazul în care prezenta lege nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise, de asemenea, prin acordarea de licenţe exclusive sau neexclusive. Dacă în contractul de licenţă nu se stipulează expres că licenţa este exclusivă, aceasta se consideră neexclusivă. Licenţa exclusivă prevede transmiterea dreptului de valorificare a operei în limitele stabilite de această licenţă numai licenţiatului. Licenţiatul, de asemenea, are dreptul, în limitele stabilite de licenţă, să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane. În cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poate, în limitele stabilite de această licenţă, valorifica opera ca şi persoanele care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia. Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.

Această categorie cade direct sub incidenţa prevederilor art.18 al Codului audiovizualului, enunţate mai sus. Valorificarea operelor audiovizuale în lipsa contractelor, licenţelor demonstrează că radiodifuzorul încalcă regimul juridic al proprietăţii intelectuale, faptă care constituie o contravenţie în sensul Codului Audiovizualului şi care intră în competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Mai mult, asupra competenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului la sancţionarea radiodifuzorilor vinovaţi de încălcarea drepturilor de autor şi conexe s-a expus şi Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului Republicii Moldova, care în răspunsul nr.CEM-9/73 din 10 mai 2011[22] a statuat ferm că CCA este obligat să sancţioneze radiodifuzorii vinovaţi de încălcarea art.18 din Codul audiovizualului, iar dacă aceştia refuză să îşi exercite obligaţiile persoanele lezate pot contesta acest refuz în instanţa de judecată.

Pentru încălcarea normelor legale nominalizate, prin prisma prevederilor art.38 alin.(1) Codul audiovizualului, Consiliul coordonator al audiovizualului poate aplica una din următoarele sancţiuni: a)  avertizare publică; b) retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă; c)  amendă; d)  suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă; e)  retragere a licenţei de emisie.

Prin urmare, cadrul legal existent conferă autorităţii statale Consiliul Coordonator al Audiovizualului toate pârghiile necesare pentru a depista, documenta şi sancţiona actele de violare a drepturilor de autor şi ale drepturilor conexe de către radiodifuzorii din Republica Moldova.

Cu toate acestea, prin decizia nr.124 din 2.09.2011[23], CCA a ignorat competenţa sa, a încălcat termenul legal şi competenţa atribuită prin lege şi a remis toate sesizările organelor afacerilor interne.

Acţiunile CCA reflectate în decizia nr.124 din 02.09.2011 au fost contestate în instanţa de judecată iar prin decizia Curţii Supreme de Justiţie nr.3r-1435/12 din 20 iunie 2012, CSJ a constat că Consiliului Coordonator al Audiovizualului îi revin următoarele sarcini, după cum urmează:

 • în conformitate cu art. 37 alin. (1) alin. (2) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor codului dat, iar in exercitarea atribuţiilor de supraveghere, CCA poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii  informaţiile necesare, precizând temeiul legal şi scopul solicitării, poate stabili termenul de furnizare a  acestor informaţii, în limitele şi în modul stabilite de lege. Astfel, Asociaţia APOLLO, al cărei scop de activitate reprezintă monitorizarea legalităţii funcţionării audiovizualului din RM, a sesizat în mod legitim Consiliul Coordonator al Audiovizualului, solicitându-i iniţierea controlului şi sancţionarea faptelor de încălcare a legislaţiei. La rândul său, Consiliul Coordonator al Audiovizualului era ţinut de obligaţia investigării, în termen de 15 zile din data sesizării, a cererilor şi plângerilor depuse, precum şi de sarcina publicării rezultatelor controlului şi, după caz, a deciziei de aplicare a sancţiunii  pe pagina web a Consiliului,  precum o cere norma art. 37 alin. (4) din Codul audiovizualului.
 • Este de menţionat ca legiuitorul a inclus în Codul Audiovizualului prevederi ce protejează drepturile de autor şi cele conexe, astfel în art. 18 din codul vizat precizează că, transmisia şi retransmisia serviciilor  de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, iar radiodifuzorii sunt obligaţi sa încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de gestiune colectivă a respectivelor drepturi, potrivit împuternicirilor şi licenţelor deţinute. În această ordine de idei, se reţine că, în corespundere cu  38 alin. (2) din Codul audiovizualului, reprezintă contravenţii inclusiv faptele de difuzare a serviciilor de programe fără licenţa de emisie sau fără autorizaţie de retransmisie, nerespectare a prevederilor  privind regimul juridic al proprietăţii in domeniul audiovizualului.
 • Interpretând în coroborare normele citate, Curtea Supremă de Justiţie constată că, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este competent să cerceteze inclusiv faptele de violare a drepturilor de autor şi  ale celor conexe, admise în activitatea radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia RM, precum şi să aplice sancţiunile prevăzute de lege.
 • In consecinţă, prin hotărârea sa, Curtea Supremă de Justiţie obligă Consiliul Coordonator al Audiovizualului să examineze sesizările depuse de Asociaţia Obşteasca ,APOLLO” a faptelor de difuzare de către posturile de televiziune indicate în demers a unor opere audiovizuale fără deţinerea licenţelor acordate de către titularii drepturilor de autor şi a celor conexe, de retransmisie a serviciilor de programe  în absenţa unor contracte în sensul dat.

În pofida concluziilor Curţii Supreme de Justiţie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului refuză investigarea cazurilor de piraterie în audiovizualul autohton. Prin sesizarea nr.443 din 5.10.2012[24] Asociaţia APOLLO comunică Consiliului faptul că în perioada 17.09.2012 – 23.09.2012 au fost supuse monitorizării următoarele posturi TV: Mega TV, ALT TV, Euro TV, Bravo TV, iar în perioada 24.09-30.09.2012 au fost monitorizate posturile PRIME TV, Mega TV, SET, Bravo TV rezultatele cărora sunt expediate CCA.

Prin decizia nr.179 din 21.12.2012, CCA constată că posturile nominalizate au prezentat confirmarea deţinerii acordurilor de la titularii de drepturi la difuzarea filmelor sesizate, fără însă a fi indicate careva referinţe ale acordurilor examinate de CCA. Această atitudine demonstrează încă o dată că CCA nu deţine şi nu a examinat nici un acord al titularilor de drepturi ignorând total cererea Asociaţiei APOLLO[25] de a ne fi prezentate următoarele informaţii despre presupusele licenţe ale posturilor monitorizate: părţile semnatare şi adresele juridice ale acestora, drepturile şi limba de difuzare autorizate, teritoriul difuzării şi perioada de valorificare a filmelor.

Prin răspunsul nr.84 din 28 ianuarie 2013[26], Consiliul a refuzat comunicarea informaţiei despre licenţele de difuzare şi părţile semnatare ale acestora, drepturile şi limba de difuzare, teritoriul difuzării şi perioada de valorificare a filmelor, fapt ce confirmă bănuielile Asociaţiei precum că Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu deţine această informaţie, nu există această informaţie iar, in consecinţă, filmele monitorizate în perioada 17.09.2012 – 30.09.2012 au fost difuzate ilegal.

Combaterea pirateriei.

Conform datelor şi documentelor furnizate de Comisariatele de Poliţie ale mun. Chişinău, s-a constatat că în perioada mai – septembrie 2011 au fost documentate 22 cazuri de difuzare a producţiilor cinematografice fără a deţine acordul titularilor de drepturi, conform diagramei:

(THT Bravo – 6 procese verbale, TV7 – 1 procese verbale, TVC21 – 4 procese verbale, Accent TV – 2 procese verbale, EURO TV – 2 procese verbale, ALT TV – 7 procese verbale contravenţionale)

Examinarea materialelor contravenţionale au evidenţiat faptul că produsele cinematografice difuzate ilicit sunt filme scumpe (Blockbustere), cum ar fi: Take the lead, The Matrix, The Matrix Reloaded, Dreamcatcher, Poseidon, Superman Returns, The notebook, Constantin.  Acest moment accentuează proporţiile financiare ale valorificării ilegale a operelor audiovizuale de posturile autohtone, fapt ce demască concurenţa neloială practicată de posturile TV pirate care difuzează ilicit filme.

Cadrul legal privind încălcarea drepturilor de autor şi conexe şi răspunderea juridică.

Faptele de încălcare a drepturilor de autor şi conexe sunt reglementate de următoarele acte normative:

 1. Legea privind drepturile de autor şi conexe nr. 139 din 02.07.2010

Această categorie de răspundere presupune ca subiectul cu drept de sesizare este în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă, cu solicitarea de a obţine despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor şi conexe, timp în care radiodifuzorul poate continua violarea drepturilor de autor nelimitat.

 1. Art.96 din Codul contravenţional al Republicii Moldova

În cadrul răspunderii contravenţionale sunt pasibili de răspundere doar persoanele fizice şi persoanele cu funcţii de răspundere ale persoanelor juridice, care admit încălcări ale drepturilor de autor şi conexe, în condiţiile strict stabilite de norma vizată, timp în care radiodifuzorul poate continua violarea drepturilor de autor nelimitat.

 1. Articolul 1851 din Codul penal al Republicii Moldova

Răspunderea penală pentru încălcarea drepturilor de autor şi conexe survine doar în cazul în care valoarea prejudiciului cauzat pentru valorificarea unei opere constituie proporţii mari – 50 mii lei, sau deosebit de mari – 100 mii lei. Subiecţi ai răspunderii pot fi atât persoanele fizice cât şi juridice. În cazul în care suma prejudiciului este sub 50 mii lei răspunderea penală nu survine, timp în care radiodifuzorul poate continua violarea drepturilor de autor nelimitat.

Posibilitatea aplicării sancţiunilor faţă de radiodifuzori (deţinători de licenţă de emisie) ca urmare a încălcării drepturilor de autor şi conexe constă în următoarele 2 modalităţi:

 1. Dacă prejudiciul este mai mare de 50 mii lei, atunci persoanele juridice, titularii licenţelor de emisie TV (radiodifuzorii), sunt pasibili de răspundere penală.
 2. Persoanele juridice, titulari ai licenţelor de emisie TV (radiodifuzorii), sunt pasibili de răspundere conform Codul audiovizualului, art.18, care stabileşte expres responsabilitatea radiodifuzorilor pentru încălcarea drepturilor de autor şi conexe. Pentru încălcarea normelor legale nominalizate, prin prisma prevederilor art.38 alin.(1) Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al audiovizualului poate aplica una din următoarele sancţiuni: a) avertizare publică; b) retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă; c) amendă; d) suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă; e) retragere a licenţei de emisie. Radiodifuzorii sunt pasibili de răspundere în condiţiile stabilite de Codul audiovizualului şi sancţionarea se face exclusiv de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care pentru abateri repetate poate suspenda sau retrage licenţa de emisie.

Având în vedere calitate Consiliului Coordonator al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de atribuţiile care-i revin prin lege de a supraveghea respectarea cadrului legal de către radiodifuzori şi garantarea unei concurenţe loiale în audiovizual, CCA refuză nejustificat investigarea şi sancţionarea radiodifuzorilor pentru difuzarea ilicită a operelor cinematografice, motiv pentru care există o bănuială rezonabilă că CCA asigură protecţie intereselor unor radiodifuzori “piraţi”.

Respectarea art. 29 Codul Audiovizual

Condiţiile retransmisiei serviciilor de programe. Asigurarea liberei concurenţe.

Extras din cod:

Articolul 29. Condiţiile retransmisiei serviciilor de programe

(1) În cazul retransmisiei unui serviciu de programe sau a unei părţi din acesta, trebuie să se păstreze semnul de identificare al producătorului programului, cu specificarea semnelor de identificare a persoanei care retransmite.

(2) Titularul autorizaţiei de retransmisie a unui serviciu de programe pe teritoriul Republicii Moldova care nu ţine de jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene sau statelor membre ale Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră este responsabil de corespunderea conţinutului programului retransmis cerinţelor prezentului cod.

(…)

(6) Lista serviciilor de programe televizate străine permise pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

(7) Distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii vor include în ofertele lor numai posturile de televiziune din străinătate ale căror servicii de programe nu conţin publicitate şi teleshopping.

Articolul 41. Obligaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului

(1) În calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure: b) încurajarea liberei concurenţe; (…)

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO a iniţiat, în luna ianuarie 2012, o campania de monitorizare a conţinutului serviciului de programe difuzate de radiodifuzorii din R. Moldova, sub aspectul respectării concepţiei generale a serviciului de programe, difuzare retransmisie necorespunzător cât şi utilizarea ilegală a siglei altui post de televiziune.

În acest context au fost depistate încălcări grave de la legislaţia în vigoare şi expediate către CCA a următoarelor sesizări:

 1. nr.225 din 05.01.2012, prin care am indicat că postul de televiziune NIT, titular Î.M. „Noile Idei Televizate” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 80% din timpul de emisie opere neautohtone. Această producţie neautohtonă este difuzată cu sigla unui post rus TVCI, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post rus. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, NIT are 0% producţie retransmisă!
 2. nr.226 din 05.01.2012, prin care am menţionat că postul de televiziune Bravo, titular „BRAVO TV” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 70% din timpul de emisie opere neautohtone. În fapt, toată producţia acestui post, cu excepţia unor filme, este difuzată cu sigla unui post rus THT, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, Bravo are 0% producţie retransmisă!
 3. nr.227 din 05.01.2012, prin care am indicat că postul de televiziune TV Dixi, titular ÎM „Teledixi” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 70% din timpul de emisie opere neautohtone. Această producţie neautohtonă este difuzată cu sigla unui post rus CTC, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post rus. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, TV Dixi are 0% producţie retransmisă!
 4. nr.228 din 05.01.2012, prin care am menţionat că postul de televiziune EURO-TV CHIŞINĂU, titular „Euro-TV Chişinău” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 50% din timpul de emisie opere neautohtone. Această producţie neautohtonă este difuzată cu sigla unui post românesc, Antena 1 , prin ce se realizează o retransmisie a acestui post. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, EURO-TV CHIŞINĂU are 0% producţie retransmisă!
 5. nr.229 din 05.01.2012, prin care am indicat că postul de televiziune 2Plus, titular Î.C.S.„TELEFE M INTERNAŢIONAL” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 65% din timpul de emisie opere neautohtone. Această producţie neautohtonă este difuzată cu sigla postului român TVR1, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, 2 Plus are 0% producţie retransmisă!
 6. nr.230 din 05.01.2012, prin care am menţionat că postul de televiziune Prime, titular ÎCS ”PRIME TV” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 46,7% din timpul de emisie opere neautohtone. Această producţie neautohtonă este difuzată cu sigla postului rus Pervîi Kanal, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, Prime are 0% producţie retransmisă!
 7. nr.231 din 05.01.2012, prin care am indicat că postul de televiziune TV7, titular „Analiticmedia – Grup” SA, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 19% din timpul de emisie opere neautohtone. Această producţie neautohtonă, dar şi peste 80% din timpul total de emisie, sunt difuzate cu sigla unui post rus HTB, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post rus. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, TV 7 are doar 19% producţie retransmisă! Însă, de facto, doar programele informative ale TV 7 sunt difuzate fără sigla HTB, pe când toate celelalte programe au inserate această siglă.
 8. nr.233 din 10.01.2012, prin care am menţionat că postul de televiziune AccentTV, titular „Telesistem TV” SRL, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe, difuzează 70% din timpul de emisie opere neautohtone. În fapt, toată producţia acestui post, cu excepţia unor filme, este difuzată cu sigla posturilor Aici TV şi Rapsodia TV, prin ce se realizează o retransmisie a acestor posturi. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, Accent TV are 0% producţie retransmisă!
 9. nr.241 din 13.01.2012, prin care am indicat că postul de televiziune Moldova 1, titular Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio – Moldova”, potrivit concepţiei generale a serviciului de programe difuzează 37,6% din timpul de emisie opere neautohtone. Unele emisiuni din producţia neautohtonă sunt difuzate cu sigla unui post străin DW-TV, prin ce se realizează o retransmisie a acestui post. Potrivit aceleiaşi concepţii generale a serviciului de programe, Moldova 1 are 0% producţie retransmisă!

Posturile de televiziune monitorizate încalcă mai multe prevederi ale Codului audiovizualului:

 1. a) art.38 alin.(2) lit. j) – în sensul prezentului cod, constituie contravenţie utilizarea ilegală a semnalelor şi siglei unui alt radiodifuzor. (Atragem atenţia că excepţia de la această prevedere obligatorie se regăseşte în art.29 alin.(1) din Codul audiovizualului – în cazul retransmisiei unui serviciu de programe sau a unei părţi din acesta, trebuie să se păstreze semnul de identificare al producătorului programului, cu specificarea semnelor de identificare a persoanei care retransmite, însă această prevedere nu se aplică prezentei situaţii, deoarece „de jure” nici un post din lista celor indicate nu retransmite nici un post!);
 2. b) art.38 alin.(2) lit. a), b) – în sensul prezentului cod constituie contravenţii difuzarea serviciilor de programe fără autorizaţie de retransmisie şi transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie. În fapt, acţiunea de difuzare a semnalului şi siglei unui alt radiodifuzor reprezintă retransmisie, pentru care posturile de televiziune interveniente nu dispun de autorizare!
 3. c) art.38 alin.(2) lit. e) – în sensul prezentului cod, constituie contravenţie retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor art.28-30.

Având în vedere încălcările enunţate, în temeiul art.37, 38 ale Codului audiovizualului am solicitat examinarea sesizărilor, documentarea cazurilor şi sancţionarea posturilor vinovate, cu atenţionarea lor pentru a nu admite încălcări ale legislaţiei în vigoare.

Prin decizia CCA nr.10 din 31.01.2012[27] toate sesizările noastre au fost respinse ca nefondate. În argumentarea acestei soluţii, CCA a indicat că posturile de televiziune „NIT”, „Bravo TV”, „TV Dixi”, „Euro-TV Chişinău”, „2 Plus”, „Prime”, „TV 7”, „Accent TV” şi „Moldova 1” fac parte din categoria radiodifuzorilor care difuzează serviciul de programe în corespundere cu prevederile concepţiilor generale ale serviciilor de programe respective. Toate posturile menţionate nu efectuează retransmiteri, întrucât preluarea  şi difuzarea programelor unor radiodifuzori terţi nu se face simultan, în integralitate şi fără nici o modificare. Astfel că, cele invocate în sesizări nu s-au confirmat.

Considerăm că această conduită contravine flagrant prevederilor legale, iar decizia nr.10 din 31.01.2012 este ilegală.

Astfel, conform prevederilor art.37 din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod.

Potrivit prevederilor art.40 alin.(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului exercită următoarele atribuţii: a) supraveghează respectarea modului în care radiodifuzorii publici şi radiodifuzorii privaţi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale; b) supraveghează corectitudinea conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe;  d) monitorizează, în condiţiile alin.(1) lit. b), conţinutul serviciilor de programe oferite de radiodifuzori şi oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii, periodic şi ori de câte ori consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligaţiilor înscrise în licenţa de emisie;  m) emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării  atribuţiilor sale prevăzute în prezentul cod.

Reieşind din prevederile art.38 alin.(2) lit. a),b),c),e),f) şi j) din Codul audiovizualului constituie contravenţii în sensul acestui cod: difuzarea serviciilor de programe fără licenţă de emisie sau fără autorizaţie de retransmisie; transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie; modificarea radicală şi neautorizată a serviciului de programe în a cărei bază radiodifuzorul a obţinut licenţă de emisie; retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor art.28-30; transmisia serviciilor de programe care, în consecinţă, conduce la încălcarea prevederilor art.6, art.7 alin.(2)-(4), art.10 alin.(1) şi (5), art.11 alin.(2)-(8), art.17; utilizarea ilegală a semnalelor şi siglei unui  alt radiodifuzor.

În sesizările noastre am menţionat că nici unul din posturile vizate (cu excepţia TV7, PROTV Chişinău) nu au specificată în concepţia generală a serviciilor de programe retransmisia altor posturi de televiziune, însă toate posturile difuzează (uneori simultan) servicii de programe ale altor posturi de televiziune plasând concomitent cu sigla proprie şi sigla celuilalt radiodifuzor.

Conform definiţiei regăsite la art.2 lit. b) din Codul Audiovizualului, retransmisie reprezintă captarea şi transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public, or, anume aceste activităţi sunt caracteristice posturilor de televiziune vizate, care retransmit părţi importante din serviciile de programe ale altor radiodifuzori, menţinând chiar şi sigla acestora, acoperind cu publicitate proprie publicitatea difuzată de posturile străine.

De asemenea, am menţionat că, Codul audiovizualului presupune răspundere pentru utilizarea ilegală a siglei altui radiodifuzor, acţiuni ce au fost constatate în conduita radiodifuzorilor menţionaţi, excepţie constituind doar cazurile de retransmisie.

CCA a constatat că, chipurile aceşti radiodifuzori nu efectuează acţiuni de retransmisie, însă nu a investigat şi nici nu i-a sancţionat pentru utilizarea ilegală a siglei altor radiodifuzori, nu a argumentat care este temeiul permisiunii utilizării siglei radiodifuzorilor străini.

În condiţiile Codului Audiovizual, CCA era obligat să constate încălcări ale legislaţiei descrise în sesizările noastre deoarece de facto radiodifuzorii indicaţi retransmit posturi străine de televiziune fără a deţine un contract valabil, fără a fi indicat acest drept în concepţiile serviciului de programe, cu încălcarea licenţelor de emisie, iar în situaţia achiziţionării de programe nu s-a constat existenţa de contracte cât şi nu s-a sancţionat utilizarea ilegală a siglelor altor radiodifuzori.

Actualmente, decizia CCA nr.10 din 31.01.2012 formează obiectul unei cereri de chemare în judecată ce se află pe rol în instanţa de judecată din Republica Moldova şi, ne manifestăm speranţa că măcar acestea vor proceda după cum prescrie legea şi vor pune capăt fărădelegilor comise de membrii CCA la capitolul respectării prevederilor retransmisiei de programe.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu întreprinde nici o măsură să protejeze posturile autohtone şi încurajează o concurenţă neloială dintre posturile locale şi posturile străine sub aspectul obţinerii beneficiilor financiare din atragerea publicităţii. Mai mult decât atât, CCA stimulează folosirea ilicită de către posturile locale a siglelor posturilor străine, în alte cazuri decât cele a retransmisiei, în scopul transferării neloiale a popularităţii postului străin către postul local.

DECIZIILE ŞI ACŢIUNI ALE CCA CONSTESTATE ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ.

 Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea deciziei CCA nr.125 din 16.09.2011 şi nr.163 din 02.12.2011 cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să sancţioneze radiodifuzorii pentru încălcarea art.11 alin.(5) şi (7) Codul audiovizualului.

– Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie au respins cererea de chemare în judecată a asociaţiei ca fiind neîntemeiată.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea art.1 din decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.174 din 27 decembrie 2011 cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să respecte prevederile art.37, art.38 alin.(2) lit. f) şi art.40 alin.(1) lit. a),d) din Codul audiovizualului şi să aplice sancţiunile corespunzătoare radiodifuzorilor TV „Prime” şi „TVC 21” pentru încălcarea art.11 alin.(5) şi (7) Codul audiovizualului.

– litigiul se examinează de Curtea de Apel Chişinău şi până în prezent hotărârea nu a fost redactată şi expediată reclamantului.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea 1,3,5 din decizia CCA  nr.124 din 02 septembrie 2011 şi obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să examineze sesizările APOLLO nr.92 din 19.07.2011; nr.94 din 19.07.2011; nr.96 din 19.07.2011; nr.100 din 25.07.2011; nr.101 din 25.07.2011; nr.104 din 15.08.2011, nr.107 din 17.08.2011 şi nr.124 din 22.08.2011, privind sancţionarea radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova pentru încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în condiţiile prevederilor art.11, 18, art.37, art.38 alin.(2) lit. a),e) şi k) şi art.40 alin.(1) lit. a),d) din Codul audiovizualului.

– Curtea de Apel Chişinău hotărăşte, la data de 14.02.2012, respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

– Curtea Supremă de Justiţiei decide, la data de 20.06.2012, admiterea recursului asociaţiei şi obligă CCA să examineze sesizările asociaţiei privind sancţionarea radiodifuzorilor pentru încălcarea drepturilor de autor şi conexe.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să examineze sesizările asociaţiei nr.218 din 27.12.2011 şi nr.235 din 11.01.2012 şi să sancţioneze radiodifuzorii Prime, TVC 21, СТС Moldova, Bravo, TV7, pentru încălcarea art.11 alin.(5) şi (7) din Codul audiovizualului.

– Curtea de Apel Chişinău a hotărât, la data de 21.06.2012, obligarea CCA de a examina sesizările asociaţiei, constatând că sub aspectul examinării sesizărilor asociaţiei decizia nr.3 din 17.01.2012 este un fals deoarece sesizările asociaţiei nu au fost examinate în şedinţă publică.

– Curtea Supremă de Justiţie, la 24.10.2012, a admis recursul CCA şi a desfiinţat integral hotărârea Curţii de Apel.

– La moment, litigiul se examinează de CSJ, procedura revizuirii, fiind depistat nerespectarea termenului de depunere a recursului de către CCA şi inducerea în eroare a instanţei de recurs.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea art.1 din decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.8 din 31 ianuarie 2012 cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să respecte prevederile art.37, art.38 alin.(2) lit. b), f) şi art.40 alin.(1) lit. a),d) din Codul audiovizualului şi să aplice sancţiunile corespunzătoare radiodifuzorilor TV7, Prime, Bravo, Euro-TV Chişinău, TV Dixi, 2 Plus, Super TV, ALT TV pentru încălcarea art.6 din Codul audiovizualului şi a deciziei CCA nr.44 din 30.03.2010.

– Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie resping ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a asociaţiei, constatând că nimeni nu poate interveni în activitatea CCA indiferent de caracterul încălcărilor şi a modului în care se aplică legislaţia, precum şi nu a fost constatat care drepturi şi interese ale asociaţiei au fost lezate.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.10 din 31 ianuarie 2012 cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să respecte prevederile art.37, art.38 alin.(2) lit. a),b),c),e),f) şi j) şi art.40 alin.(1) lit. a),d) din Codul audiovizualului şi să aplice sancţiunile corespunzătoare radiodifuzorilor TV7, Prime, Bravo, Euro-TV Chişinău, TV Dixi, 2 Plus, Moldova 1, NIT, Accent TV pentru încălcarea prevederilor relevante din Codul audiovizualului.

– Curtea de Apel Chişinău hotărăşte, la data de 10.12.2012, respingerea cererii de chemare în judecată a asociaţiei.

– la moment, Curtea Supremă de Justiţie examinează recursul asociaţiei Apollo.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea parţială a art.1-4 din decizia CCA nr.20 din 24 februarie 2012[28], referitor la aplicarea sancţiunii avertizare publică;

Conform art.38, alin.(3) Codul Audiovizual, pentru încălcarea repetată a prevederilor (art.11 alin.7) Codului audiovizual, sancţiunile se aplică gradual, ceea ce nu a fost respectat de CCA.

Prin decizia CSJ din 6.02.2013, a fost respins recursul asociaţiei APOLLO şi menţinută hotărârea Curţii de Apel prin care a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a asociaţiei APOLLO. Instanţele au motivat că „aplicarea sancţiunilor şi aprecierea încălcărilor comise de radiodifuzori ţine de competenţa exclusivă a CCA”, astfel că nimeni nu poate interveni în activitatea CCA indiferent de caracterul încălcărilor şi a modului în care se aplică legislaţia.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul ÎCS ”PRIME TV” SRL, împotriva Coordonator al Audiovizualului, intervenient accesoriu Asociaţia Obştească ,,Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe ,,APOLLO”, privind anularea art. 3 din decizia nr. 20 din 24.02.2012, prin care s-a decis a avertiza public ÎCS „PRIME TV” SRL, fondatoarea postului TV „PRIME” pentru derogări de la prevederile art. 11 alin. (7) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. f) şi alin. (3), lit. a) din Codul audiovizualului.

– Curtea de Apel a decis anularea sancţiunii aplicate postului Prime din considerentul că: „Asociaţia APOLLO nu a demonstrat care este legătura ei cu domeniul audiovizualului, precum şi în baza căror drepturi APOLLO efectuează monitorizarea posturilor TV şi scopul acestor monitorizări. Asociaţia APOLLO nu are drept de sesizare colectivă sau în numele unui cerc nedeterminat de persoane.”

– La moment, litigiul este examinat de Curtea Supremă de Justiţie.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea deciziei CCA nr.35 din 29.03.2012 sub următoarele aspecte:

 1. a) a anula parţial art.2 din decizia CCA nr.35 din 29.03.2012 în partea stabilirii sancţiunii avertizare publică cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să aplice sancţiunea amenzii întreprinderii “Analiticmedia-Grup” S.A., fondatoarea postului de televiziune “TV 7”, pentru derogări de la prevederile art.11, alin.(7) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art.38, alin.(2), lit. f) şi alin.(3), lit. a) din Codul audiovizualului ;
 2. b) a anula parţial art.3 din decizia CCA nr.35 din 29.03.2012 în partea stabilirii sancţiunii avertizare publică cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să aplice sancţiunea amenzii întreprinderii Î.M. “Noile Idei Televizate” SRL, fondatoarea postului de televiziune “NIT”, pentru derogări de la prevederile art.11, alin.(7) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art.38, alin.(2), lit. f) şi alin.(3), lit. a) din Codul audiovizualului;
 3. c) a anula integral art.4 din decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.35 din 29.03.2012 prin care s-a acordat un termen de 45 de zile, din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, posturilor de televiziune “TVC 21”, “TV 7” şi “NIT” să intre în legalitate şi să prezinte cu dublaj sau subtitrare în limba de stat filmele artistice şi cele documentare, păstrând coloana sonoră originală, iar filmele pentru copii să fie dublate sau sonorizate în limba de stat în conformitate cu prevederile art.11, alin.(5) şi (7) din Codul audiovizualului;

– Curtea de Apel Chişinău a hotărât, la data de 18.06.2012, respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată a asociaţiei.

–  la moment, litigiul se examinează la Curtea Supremă de Justiţie, în ordinea recursului.

Cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, privind anularea deciziei CCA  107 din 19.07.2012 şi nr.136 din 21.09.2012 cu obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să emită decizia motivată prin care să constate încălcarea prevederilor art.66 alin.(4) din Codul audiovizualului în acţiunile lui Plahotniuc Vladimir şi Lozovan Dan; obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să emită decizia prin care să retragă licenţele radiodifuzorilor ce aparţin beneficiarilor finali Plahotniuc Vladimir şi Lozovan Dan, ce activează contrar prevederilor art.66 alin.(4) Codul audiovizualului; obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să emită decizia privind scoaterea la concurs a frecvenţelor eliberate ca rezultat a retragerii licenţelor; obligarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului să emită decizia privind sistarea acţiunilor anticoncurenţiale din partea radiodifuzorilor ce aparţin beneficiarilor finali Plahotniuc Vladimir şi Lozovan Dan, ce activează contrar prevederilor art.66 alin.(4) Codul audiovizualului.

– litigiul este examinat în Judecătoria Centru, Chişinău, nefiind încă pronunţată o hotărâre.

Cererea de chemare în judecată privind accesul la informaţie din 4.02.2013, formulată de reclamantul Asociaţia APOLLO, are la bază răspunsul Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.84 din 28.01.2013 prin care se refuză furnizarea informaţiilor solicitate argumentându-se că informaţia respectivă reprezintă secret comercial.

La data de 9 ianuarie 2013, prin scrisoarea nr.510 din 09.01.13,  Asociaţia a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în baza Legii accesului la informaţie, prezentarea informaţiilor ce va face referinţă asupra numărului contractului, părţile semnatare şi adresele juridice ale acestora, drepturile şi limba de difuzare, teritoriul difuzării şi perioada de valorificare a următoarelor filme:

 1. a) postul CTC Mega: Gothika, Fun with Dick and Jane, Not Another Teen Movie, A Knight’s Tale, Stepmom, Can’t Hardly Wait, Book of Blood, It Could Happen toYou, Little Black Book, Hollow Man 2, 50 First Dates şi S.W.A.T.;
 2. b) postului ALT TV: Animal Farm, Dollar for the Dead, Kids in America, The Void, Tides of War, Two Men Went to War, Bad Karma, Needful Things, Year of the Comet şi Morven Callar;
 3. c) postul EURO TV: Trassik Attack, Suspect Zero, The Detonator şi A good night to die;
 4. d) postul Bravo: The Chase, Under Suspicion, Evening, Karate Dog, Winter Passing, Bangkok Dangerous, Ask the Dust şi The Death and Life of Bobby Z;
 5. e) postului Prime: White Collor, Grimm, The war of the roses şi Monsters vs. Aliens;
 6. f) postul Super TV: Friends, 13 Going on 30 şi Big Fish.

– Litigiul este examinat în Judecătoria Centru, Chişinău, şi nu a fost pronunţată încă o hotărâre.

REALIZĂRI. CONCLUZII.

Pe parcursul perioadei de activitate a Asociaţiei APOLLO au fost observate următoarele realizări importante:

 1. Cu aportul organelor afacerilor interne, a fost redus fenomenul piraterie de la 80% la aproximativ 30-40%, fiind sancţionate contravenţional factorii responsabili ai posturilor de televiziune (directori TV, directori de programe).
 2. Prin decizia CSJ nr.3r-1435/12 din  20  iunie 2012 a fost demonstrată şi recunoscută competenţa CCA în domeniul investigării, documentării şi sancţionării abaterilor comise de radiodifuzori (posturile de televiziune ca entitate juridică) sub aspectul încălcării art.18 din Codul audiovizual – drepturilor de autor şi conexe la difuzarea filmelor.
 3. Ca urmare a multitudinii de sesizări, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost determinat să aplice prevederile art. 11, alin.(7) Codul Audiovizual şi să protejeze patrimoniul lingvistic şi cultural-naţional prin obligarea radiodifuzorilor să prezente cu dublaj sau subtitrare filmele artistice şi cele documentare, iar filmele pentru copii să fie dublate sau sonorizate în limba de stat.
 4. La insistenţa societăţii civile, la data de 28.12.2012, CCA a fost adoptată decizia nr.185 potrivit căreia radiodifuzorii începând cu 01.04.2013 vor difuza în serviciile de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova emisiuni autohtone nu mai puţin de 30% din volumul emisiei săptămânale, dintre care cel puţin jumătate vor fi difuzate în orele de maximă audienţă în limba de stat.

 Concluziile ce se impun în urma monitorizării activităţii în domeniul audiovizual:

 1. CCA încurajează pirateria în audiovizual şi nu investighează cazurile de încălcare a drepturilor de autor şi conexe, ignorând prevederile legale şi decizia Curţii Supreme de Justiţie 3r-1435/12 din 20.06.2012.
 2. CCA monitorizează doar anumite posturi TV la capitolul respectării de către radiodifuzori a concepţiilor de programe şi, astfel, acordă facilităţi ilegale posturilor TV nemonitorizate.
 3. CCA manifestă o atitudine discriminatorie faţă de posturile TV şi aplică arbitrar sancţiunile fără a respecta gradualitatea sancţiunilor.
 4. Creează situaţii incerte şi aplică incorect prevederile ce reglementează retransmisia posturilor străine de către posturile TV autohtone.
 5. Necunoaşterea prevederilor Codului Audiovizual de către membrii CCA şi tendenţiozitatea interpretării legii de către juriştii acestei instituţii.
 6. S-a observat o tendinţă a CCA de a omite anumiţi termeni judiciari ( de ex. termenul depunerii cererii de recurs) în scopul favorizării situaţiilor însuşite de unele posturi TV[29].
 7. Tergiversarea examinării de către CCA a sesizărilor, în mod special ale Asociaţiei APOLLO, ignorând prevederile art.37 (alin.4) din Codul Audiovizual ce constă în depăşirea termenului de 15 zile.
 8. Monopolizarea audiovizualului în mâinile unor persoane fizice/beneficiari cu ajutorul membrilor CCA.
 9. CCA este o instituţie politizată, controlată majoritar de Partidului Democrat.
 10. Conflictul de interese ale unor şefi de la Parlament afectează grav dezvoltarea Audiovizualului.
 11. Regimul juridic al proprietăţii, măsurarea tendenţioasă şi controlată a audienţei, repartizarea monopolistă a publicităţii constituie o frână insurmontabilă în dezvoltarea audiovizualului.

Considerăm că activitatea CCA şi procesului de luare a deciziilor este unul controversat şi ineficient, fiind evidente acţiunile de protecţionism faţă de anumite posturi TV şi subordonarea politică a membrilor CCA faţă de Vladimir Plahotniuc şi Chiril Lucinschi.

În contextul dezvoltării relaţiilor în domeniul audiovizual, este imperios necesară adoptarea noului Cod al audiovizualului elaborat şi susţinut de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei.

[1] RAPORT privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012,

http://www.cca.md/files/raport%20cca%202012.pdf

[2] http://www.mediaddict.ro/omul-de-afaceri-vladimir-plahotniuc-este-noul-proprietar-publika-tv, http://www.timpul.md/articol/plahotniuc-a-cumparat-publika-tv-cu-1-milion-de-euro–publika-tv-e-un-zvon-de-campanie-23179.html, http://www.jurnal.md/ro/news/petrenco-publika-tv-apar-ine-lui-plahotniuc-576367,

[3] Codul audiovizualului, articolul 5. Clasificarea radiodifuzorilor

În sensul prezentului cod, radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se clasifică după cum urmează: a) în funcţie de tipul de proprietate şi scopul activităţii, există:

– radiodifuzori publici; – radiodifuzori privaţi;

 1. b) în funcţie de acoperire teritorială, există:

radiodifuzori locali, a căror acoperire cuprinde o localitate; – radiodifuzori regionali, a căror acoperire cuprinde o zonă geografică ce nu depăşeşte 60% din teritoriul Republicii Moldova;  – radiodifuzori naţionali, a căror acoperire cuprinde o zonă geografică ce depăşeşte 60% din teritoriul Republicii Moldova.

[4] A se vedea extrasul din raportul CCA pe anul 2011, conform căruia actualmente în ţara noastră activează 5 posturi de radio private cu acoperire naţională, din care 3 aparţin celor două persoane (Hit FM, Maestro FM, Prime FM) şi 5 posturi de televiziune private cu acoperire naţională, din care 3 aparţin doar lui Plahotniuc Vladimir: Prime TV, Canal 3 (1 Music Moldova), 2 Plus.

[5] Anexăm informaţia Camerei Înregistrării de Stat.

[6] http://totul.md/ro/expertitem/970.html

[7] http://www.ijc.md/Publicatii/studii_mlu/Transparena%20proprietatii%20mass%20media%20in%20Republica%20Moldova.pdf

[8] Afilierea postului Publika TV la standartul televiziunii CNN, pe fundalul plecării unor jurnaliști independenți, e doar o modalitate modernă de a influența telespectatorul, în timp ce postul Publika TV continuă acceași politică de curățirea a imaginii controversatului V.Plahotniuc.

[9] Anexăm copia deciziei CCA nr.8 din 16.01.2007

[10] Anexăm copiile sesizărilor

[11] Art.37, alin.(4), Codul Audiovizualului: „Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, în termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plîngerile depuse. Rezultatele controlului şi, după caz, decizia de aplicare a sancţiunii se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului”

[12] Anexăm copiile sesizărilor din 07.11.2011 şi din 14.12.2011

[13] Anexăm copia deciziei CCA nr.163 din 02.12.2011

[14] Anexăm copia deciziei CCA nr.174 din 27.12.2011

[15] Anexăm copia deciziei nr.3 din 17.01.2012

[16] Anexăm copia sesizării din 31.01.2012

[17] Anexăm copia sesizării din 10.02.2012.

[18] Anexăm copia deciziei CCA nr.20 din 24.02.2012.

[19] Se anexează deciziile CCA Nr.35 din 29.03.2012, Nr.50 din 27.04.2012, Nr.90 din 21.06.2012, decizia din 6.07.2012

[20] Se anexează răspunsul nr.34 din 24.01.2011

[21] Se anexează Decizia CSJ nr.3r-1435/12  din  20  iunie 2012

[22] Se anexează răspunsul nr.CEM-9/73 din 10 mai 2011

[23]  Se anexează decizia 124 din 2.09.2011

[24] Anexăm copia sesizării nr.443 din 5.10.2012

[25] Anexăm cererea de acces la informație nr.510 din 09.01.2013

[26] Anexăm răspunsul CCA nr.84 din 28 ianuarie 2013

[27] Anexăm decizia CCA nr.10 din 31.01.2012

[28] Anexăm decizia CCA  nr.20 din 24 februarie 2012

[29] http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%203ra-411-13%20%C3%8ECS%20Prime%20TV%20SRL%20vs%20CCA.pdf